artykuł nr 1

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

1. Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.

Starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wydaje decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na wniosek właściwego zarządcy drogi na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 z poźn. zm.).


2. Nazwa wydziału:

Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec
tel. 48 617 70 00 wew. 40, 41, 42
I piętro

 

3. Podstawa prawna:

Art. 11 a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2031 z późn. zm.)


4. Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Do wniosku należy dołączyć:

 • mapę w skali co najmniej 1:5.000 przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, oraz istniejące uzbrojenie terenu;
 • analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi;
 • mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu;
 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.), aktualnym na dzień opracowania projektu;
 • pozwolenie, o którym mowa w art. 23 i 23a ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 2145 z późn. zm.), jeżeli jest ono wymagane;
 • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach, o których mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, o którym mowa w art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, projektowanych rozwiązań w zakresie:
  a) linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych,
  b) przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;
 • opinie:
  a) ministra właściwego do spraw zdrowia - w odniesieniu do inwestycji lokalizowanych w miejscowościach uzdrowiskowych, zgodnie z odrębnymi przepisami,
  b) dyrektora właściwego urzędu morskiego - w odniesieniu do obszarów pasa technicznego, pasa ochronnego, morskich portów i przystani,
  c) właściwego organu nadzoru górniczego - w odniesieniu do terenów górniczych,
  d) dyrektora właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej - w odniesieniu do inwestycji obejmujących wykonanie urządzeń wodnych oraz w odniesieniu do wykonywania obiektów budowlanych lub robót na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią,
  e) dyrektora właściwej regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w zarządzie Lasów Państwowych,
  f) właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków - w odniesieniu do dóbr kultury chronionych na podstawie odrębnych przepisów,
  g) właściwego zarządcy infrastruktury kolejowej - w odniesieniu do linii kolejowej,
  h) innych organów wymaganych przepisami szczególnymi;
 • wymagane przepisami odrębnymi decyzje administracyjne.
 • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia.
 • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie i pełnomocnictwo.

Szczegółowy zakres i formę projektu budowlanego określa Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami).

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom formalnym zgodnie z art. 11d ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych organ wzywa do uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni a po jego bezskutecznym upływie pozostawia podanie bez rozpatrzenia.

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia nieprawidłowości, określając termin ich usunięcia, a po jego bezskutecznym upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę.

 

5. Opłata skarbowa:

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia:
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
- instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
Opłaty skarbowej - bez prowizji - można dokonywać:

 • opłata podlega wpłacie w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7,


6. Termin załatwienia sprawy: 

Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

 

7. Jednostka prowadząca sprawę:

Wydział Budownictwa i Architektury
Starostwa Powiatowego w Szydłowcu
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec
tel. 48 617 70 00 wew. 40, 41, 42
I piętro

 

8. Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, przy czym dla stron które zostały zawiadomione pisemnie o jej wydaniu lub jedynie w drodze obwieszczenia termin zaczyna bieg po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji.

 

9. Dodatkowe informacje:

Wydział Architektury i Budownictwa przekazuje decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w dniu w którym stała się ona ostateczna, Wydziałowi Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w celu:

 • wprowadzenia do ewidencji gruntów i budynków zmian wynikających z w/w decyzji zgodnie z art. 12 ust. 3, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • zawiadomienia, na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szydłowcu o zaistniałej, skutkiem wydanej decyzji, zmianie właścicieli nieruchomości znajdującej się w obszarze wydzielonym liniami rozgraniczającymi pod drogę publiczna zgodnie z art. 12 ust 3, ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nieruchomości, które stały się z mocy prawa własnością jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt. 4a i 4b ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Decyzja o pozwoleniu na budowę jest ostateczna z klauzulą prawomocności po 14 dniach od daty doręczenia jej stronom.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub jeżeli budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata.