artykuł nr 1

Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

1. Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Budownictwa i Architektury

3. Podstawa prawna
art. 47 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty:

• Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

• Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót budowlanych obejmujące roboty, na wykonanie których niezbędne jest wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.


Do wniosku należy załączyć:
• Dokumenty, z których wynika brak możliwości uzyskania zgody właściciela (najemcy) sąsiedniej nieruchomości/budynku/lokalu

• Szkic i opis sposobu i zakresu planowanych robót wraz z określeniem terminu korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

• Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

• Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej.


5. Opłaty:
Opłata skarbowa zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późniejszymi zmianami).


Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
• opłata podlega wpłacie w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu pl. M. Konopnickiej 7

6. Termin załatwienia sprawy:
• 14 dni od dnia złożenia wniosku


7. Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (I piętro)
tel. 486177000 w. 40, 41, 42

8. Tryb odwoławczy:
odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem
Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.