artykuł nr 1

.

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU
pl. Marii Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
tel. (48) 617 70 50, 51, 52, 53, 55 
pokój nr 302 i 304, 305, III piętro

W związku z aktualna sytuacją epidemiologiczną, zachęcamy Państwa do elektronicznego załatwiania spraw:

https://www.esp.pwpw.pl/

Instrukcje korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej w załączniku.

Zobowiązania finansowe wobec Powiatu Szydłowieckiego można regulować w kasie lub za pomocą bankowości elektronicznej. Numery rachunków:

04 1240 5703 1111 0010 7164 5321 - Konto podstawowe: opłata rejestracyjna, opłata za prawo jazdy,

42 1240 5732 1111 0010 1736 3870 - Opłata ewidencyjna,

06  9129  0001  0090  0900  3317  0001 – opłata za wydanie zaświadczenia, (konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu).

Wydział Komunikacji i Transportu realizuje zadania związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem
i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób i rzeczy.
Kontakt telefoniczny do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

W zakresie rejestracji pojazdów:

48 6177051

48 6177052

48 6177053

Odbiór dowodu rejestracyjnego:
669 452 437

W zakresie praw jazdy:

48 6177055
W zakresie transportu:
48 6177050

Poniżej znajduje się spis spraw jakie możesz załatwić w Wydziale.

Dostępne kategorie:
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Wymiana praw jazdy
Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy
Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy
Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
Rejestracja pojazdu
Czasowa rejestracja pojazdu
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Zawiadomienie o dopisaniu adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne
Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy
Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy
Czasowe wycofanie/przywrócenie pojazdu z ruchu
Czasowe wycofanie/przywrócenie z ruchu samochodu osobowego
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg