artykuł nr 1

 


Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec
tel. (48) 617 10 08 wew. 60, 61, 62
pokój nr 41, 42 , II piętro
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu zajmuje się:
w zakresie oświaty - organizacją szkół ponadgimnazjalnych, zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków kształcenia, wychowania i opieki w szkołach ponadgimnazjalnych oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych, sprawowaniem nadzoru nad szkolnictwem specjalnym;
w zakresie zdrowia – zapewnieniem właściwej realizacji zadań z dziedziny ochrony zdrowia (dostępność obywatela do gwarantowanych świadczeń zdrowotnych) poprzez opracowywanie powiatowych planów zdrowotnych, właściwe planowanie; promocję i ochronę zdrowia;
w zakresie kultury - zapewnieniem warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych do realizacji zadań z dziedziny kultury i ochrony dóbr kultury;
w zakresie sportu – tworzeniem warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki.

Poniżej znajduje się spis spraw jakie możesz załatwić w Wydziale.