artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

1. WYDAWANIE WYPISÓW / WYPISÓW I WYRYSÓW / WYRYSÓW Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

2. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

3. Podstawa prawna:

  1. Art. 24 ust. 3, 5 ustawy z dnia 17.05.1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020r. poz. 276 ze zm.t.j.),
  2. §52 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019 r., poz. 393 t.j.),
  3. §1 pkt 4, 7 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 09.07.2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. (Dz.U.2019.434 t. j.).

4. Wymagane dokumenty:

  • wniosek o wydanie wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa (http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/),
  • upoważnienie podpisane przez właściciela nieruchomości, w przypadku gdy wniosek składa osoba działająca w jego imieniu, zawierające informację do czego osoba jest upoważniona,

5. Wymagane załączniki

W przypadku osób nie będących właścicielami nieruchomości i nie posiadających upoważnienia właściciela, dokument potwierdzający interes prawny do uzyskania wypisu / wypisu i wyrysu / wyrysu z ewidencji gruntów i budynków.

6. Dokumenty do wglądu:

Brak

6. Opłaty:

Podlega opłacie zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U z 2020r. poz. 276 ze zm.t.j).

Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego

Lp.

Nazwa dokumentu

Jednostka rozliczeniowa

Stawka podstawowa (Sp)

Współczynniki korygujące LR, PD, AJ

1.

Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu elektronicznego

Jednostka rejestrowa gruntów

40,0 zł

LR, PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

2.

Wypis z rejestru gruntów w postaci dokumentu drukowanego

50,0 zł

3.

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu elektronicznego

24,0 zł

4.

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych w postaci dokumentu drukowanego

30,0 zł

5.

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego

140,0 zł

6.

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego

150,0 zł

7.

Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu elektronicznego

105,0 zł

8.

Wyrys z mapy ewidencyjnej w postaci dokumentu drukowanego

110,0 zł

9.

Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu elektronicznego

Jednostka rejestrowa budynków albo

jednostka rejestrowa lokali

25,0 zł

10.

Wypis z rejestru budynków albo wypis z rejestru lokali w postaci dokumentu drukowanego

30,0 zł

11.

Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu elektronicznego

Pozycja kartoteki budynków albo pozycja kartoteki lokali

15,0 zł

12.

Wypis z kartoteki budynków albo wypis z kartoteki lokali w postaci dokumentu drukowanego

20,0 zł

13.

Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu)

Działka ewidencyjna

15,0 zł

1. LR przyjmuje wartość:

1) 1,0 - dla Ljr nie większej niż 1;

2) 0,8 - dla Ljr w przedziale 2-10;

14.

Wypis z wykazu działek

Działka ewidencyjna

5,0 zł

3) 0,4 - dla Ljr powyżej 10.

15.

Wypis z wykazu podmiotów

Podmiot (osoba lub instytucja)

5,0 zł

2. PD i AJ przyjmują wartość 1,0.

 

Pozostałe wielkość opłat określa załącznik do Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

UWAGA: Pobiera się opłaty za wysłanie danych ewidencji gruntów i budynków pod wskazany adres. Opłaty uzależnione są od wagi przesyłki.

Forma wnoszenia opłaty:
- Wpłata w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu (gotówka/karta):

  • Kościuszki 170,
  • Pl. Marii Konopnickiej 7,

- Przelew na konto:

  PEKAO S.A. O/SZYDŁOWIEC

04 1240 5703 1111 0010 7164 5321
 

7. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie

8. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (I piętro)
tel. 486177000 w. 13

9. Tryb odwoławczy:

W przypadku odmowy wykonania wypisu, wypisu i wyrysu oraz wyrysu wydaje się postanowienie odmowne, na które przysługuje zażalenie do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

10. Dodatkowe informacje:

Brak