artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

1. POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE DOKONYWANIA ZMIAN W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW
 

2. Nazwa wydziału:

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
 

3. Podstawa prawna:

  1. Art. 20, art. 22, art. 23, art. 24 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2020 r. poz. 276)
  2. § 45-47, § 49 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 393)
  3. Art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256)
     

4. Wymagane wnioski:

Wniosek właścicieli lub współwłaścicieli o wprowadzenie zmian w danych ewidencji gruntów i budynków wymagający przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

W przypadku wprowadzenia zmiany na podstawie dokumentacji geodezyjnej należy wskazać we wniosku tą dokumentację przyjętą do zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 

5. Wymagane załączniki:

Oryginały bądź kserokopie poświadczone notarialnie dokumentów uzasadniających wprowadzenie zmiany.

W przypadku zmian podmiotowych takich jak adres zameldowania, zmiany nazwiska itp. dopuszcza sięniepoświadczoną kserokopię dokumentu z gminy mówiącego o meldunku stałym, tudzież odpis skróconego aktu małżeństwa. Niezbędnym jednakże jest przedłożenie oryginału u odpowiedniego urzędnika państwowego (pok. nr. 100) w celu określenia zgodności oryginału z kserokopią.
 

6. Opłaty:

Brak
 

7. Termin załatwienia sprawy:

W ciągu 30 dni a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 

8. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (I piętro)

tel. 486177000 wew. 15
 

9. Tryb odwoławczy:

Odwołanie można wnieść do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.