artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. ZATWIERDZENIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ
- obiektów użyteczności publicznej, pawilonów usługowo-handlowych, zakładów produkcyjnych ,hal magazynowych, budynków wielorodzinnych, inwestycji liniowych i sieciowych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków gospodarczych, budynków inwentarskich, budynków letniskowych

2. Nazwa wydziału:
Wydział Budownictwa i Architektury

3. Podstawa prawna
art. 28, 33, 34, art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) oraz inne artykuły wynikające ze współdziałania z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu

4. Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę.

Do wniosku należy załączyć:
• 3 egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem o przynależności do izby samorządu zawodowego aktualnymi na dzień opracowania projektu, opracowanego zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, innymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, wykonanego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane; UWAGA: dla projektów budowlanych opracowanych w oparciu o przepisy Prawa budowlanego w brzmieniu przed zmianami z 19 września 2020 r. - stosuje się przepisy dotychczasowe, co oznacza konieczność załączenia 4 egzemplarzy projektu budowlanego do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę.
• oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;
• prawomocną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana, zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
• upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa postanowieniem do usunięcia braków w określonym przez organ terminie a po jego upływie wydaje decyzję o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę.
Na wyżej wymienione postanowienie nie służy zażalenie.

5. Opłaty:
• za zatwierdzenie projektu budowlanego – 47,00 zł
• od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego:
1. na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem
budowlanym:
a. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1zł
- nie więcej niż – 539zł
b. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14zł
c. innego budynku – 48zł
d. studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20zł
e. budowli związanych z produkcją rolną – 112zł
f. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z
drogi – 2143zł
g. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych,
gazowych, cieplnych o długości do 1 kilometra – 105zł
h. innych budowli – 155zł
i. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91zł
W razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
2. na przebudowę lub remont obiektu budowlanego – 50% stawek
określonych w pkt 1
• od pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego – 36zł
• od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby – 90zł

Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski, załączniki oraz pozwolenia w sprawach:
- budowy i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych w skutek działalności zakładu górniczego
lub klęsk żywiołowych,
- budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
- budownictwa mieszkaniowego,
- instytucji jednostek budżetowych.

Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
Opłaty skarbowej można dokonywać: gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1, w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, ul. Kościuszki 170, w placówkach bankowych lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Szydłowcu podany na stronie internetowej: http://bip.szydlowiec.pl

6. Termin załatwienia sprawy:
• 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (I piętro)
tel. 486177000 w. 40, 41, 42

8. Tryb odwoławczy:
odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem
Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Dodatkowe informacje:
• decyzja o pozwoleniu na budowę jest ostateczna z klauzulą prawomocności po 14 dniach od daty doręczenia jej stronom,
• decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna lub jeżeli budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata.