artykuł nr 1

Wniosek o wydanie aktu własności ziemi


1. Wydawanie uwierzytelnionych kopi Aktów Własności Ziemi

2. Nazwa wydziału:


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

3. Podstawa prawna:

 

Art. 73 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, dalej: KPA).

 

4. Wymagane dokumenty:

 

  • wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii Aktu Własności Ziemi. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa (http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/),
  • upoważnienie podpisane przez właściciela nieruchomości, w przypadku gdy wniosek składa osoba działająca w jego imieniu, zawierające informację do czego osoba jest upoważniona.

5. Wymagane załączniki

W przypadku osób nie będących właścicielami nieruchomości i nie posiadających upoważnienia właściciela, dokument potwierdzający interes prawny do uzyskania uwierzytelnionej kopii Aktu Własności Ziemi.

6. Opłaty:

  • wydanie uwierzytelnionej kopii Aktu Własności Ziemi podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (cz. II, pkt 4załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1000 ze zm., dalej: ustawa o opłacie skarbowej)
  • opłata skarbowa w wysokości 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Forma wnoszenia opłaty:


- Wpłata w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu (gotówka/karta):

  • Kościuszki 170,
  • Pl. Marii Konopnickiej 7,

 

- Przelew na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu:

  BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY FILIA W SZYDŁOWCU

06 9129 0001 0090 0900 3317 0001

7. Termin załatwienia sprawy:


Wg terminów określonych w art. 35 KPA tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia skutecznego złożenia wniosku.


8. Jednostka prowadząca sprawę:


Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (II piętro)
tel. 486177000 w. 17

9. Tryb odwoławczy:


Zgodnie z art. 74 § 2 KPA od postanowienia o odmowie wydania uwierzytelnionych dokumentów stronie przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.


10. Załączniki:

Wniosek o wydanie uwierzytelnionej kopii Aktu Własności Ziemi   .