artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. ZAŚWIADCZENIE O SAMODZIELNOŚCI LOKALU

2. Nazwa wydziału:
Wydział Budownictwa i Architektury

3. Podstawa prawna:
• art. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 532 z późn. zm.).

4. Wymagane dokumenty:
• wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu,
do którego należy dołączyć 2 egz. zawierające:

• inwentaryzację lokalu na rzucie danej kondygnacji, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,
• wyrys z operatu ewidencyjnego z naniesionym usytuowaniem lokalu,
• upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

5. Opłaty:
• zaświadczenie - 17,00 zł
- lokale mieszkalne – zwolnione z opłaty

Forma wnoszenia opłaty:
• Opłaty skarbowej można dokonywać: gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1, w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, ul. Kościuszki 170, w placówkach bankowych lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Szydłowcu podany na stronie internetowej: http://bip.szydlowiec.pl

6. Termin załatwienia sprawy:
• nie później niż w terminie 7 dni od daty wpływu wniosku;

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (I piętro)
tel. 486177000 w. 40, 41, 42

8. Tryb odwoławczy:

• od zaświadczenia o samodzielności lokalu - nie przysługuje,
• od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o samodzielności lokalu przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.


9. Dodatkowe informacje:
Brak.

10. Załączniki:
• wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.