artykuł nr 1

Wniosek o ustalenie kierunku rekultywacji

1. Wniosek o ustalenie kierunku rekultywacji

2. Nazwa wydziału:


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

3. Podstawa prawna: 

Art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256, dalej: KPA).

Art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 3 lutego 1995r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1161).

 

4. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o ustalenie kierunku rekultywacji. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa (http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net/),

  1. Pełnomocnictwo (lub prokurę) albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy (jeżeli zostało ustanowione).

5. Wymagane załączniki

  1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.
  2. Kserokopia koncesji na wydobywanie kopalin lub decyzji wygaszającej koncesję (jeżeli były wymagane zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze).
  3. Projekt prac rekultywacyjnych, ze wskazaniem funkcji pełnionej przez obszar wymagający rekultywacji.
  4. Pełnomocnictwo (lub prokurę) albo jego odpis, wypis lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy  (jeżeli zostało ustanowione). Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 złotych (opłacie nie podlegają pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz pełnomocnictwa poświadczone notarialne).

6. Opłaty:

  • Wydanie decyzji o ustaleniu kierunkurekultywacji podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 5 i 6 oraz Części I pkt 53 Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1000 ze zm.).
  • Opłata skarbowa w wysokości 17 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika, który działa w imieniu wnioskodawcy (art. 1 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

 

Forma wnoszenia opłaty:


- Wpłata w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu (gotówka/karta):

  • Kościuszki 170,
  • Pl. Marii Konopnickiej 7,

 

- Przelew na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu:

  BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY FILIA W SZYDŁOWCU

06 9129 0001 0090 0900 3317 0001

7. Termin załatwienia sprawy:


Wg terminów określonych w art. 35 KPA tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia skutecznego złożenia wniosku.


8. Jednostka prowadząca sprawę:

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (II piętro)
tel. 486177000 w. 17

9. Tryb odwoławczy:


Zgodnie z art. 129  KPA od decyzji o ustaleniu kierunku rekultywacji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


10. Załączniki:

Wniosek o ustalenie kierunku rekultywacji.