artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

1. WYKREŚLENIE STOWARZYSZENIA  Z NOWEJ EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu prowadzi ewidencje stowarzyszeń zwykłych mających siedzibę na terenie Powiatu Szydłowieckiego.

2. Podstawa prawna:
· Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 210).
· Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1923).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644).

3.  Wymagane dokumenty:
Pisemny wniosek, wraz z załącznikami, o wydanie zaświadczenia. 
Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

4. Termin załatwienia sprawy:
30 dni

5. Opłaty:
Brak

6. Sposób załatwienia sprawy:
• stowarzyszenie otrzymuje pismo o wykreśleniu z ewidencji stowarzyszeń zwykłych,
• pismo można odebrać osobiście za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość odbiorcy lub może być wysłane za pośrednictwem poczty (list polecony).

7. Procedura likwidacji:
W przypadku zaprzestania działalności i likwidacji stowarzyszenia, członkowie stowarzyszenia na zwołanym w tym celu zebraniu członków  powinni j.n.:
a. sporządzić protokół z zebrania,
b. sporządzić listę obecności członków stowarzyszenia, którzy uczestniczą w zebraniu,
c. podjąć uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia (zgodnie z zapisami regulaminu),
UWAGA: W uchwale należy określić datę rozwiązania stowarzyszenia
d. podjąć uchwałę o przeznaczeniu majątku stowarzyszenia (jeżeli taki posiada),
e. zdecydować o przekazaniu i przechowywaniu akt stowarzyszenia,
f. złożyć wniosek do starosty o wykreślenie stowarzyszenia z „Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych”.
 
UWAGA:
Likwidacja stowarzyszenia polega na:
• całkowitym zakończeniu jego działalności,
• zadysponowanie pozostałego w stowarzyszeniu mienia,
• wykreśleniu z „Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych”.