artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

1. POZWOLENIE NA ROZBIÓRKĘ

2. Nazwa wydziału:
Wydział Budownictwa i Architektury

3. Podstawa prawna:
• art. 32 ust. 1 i art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.).

4. Wymagane dokumenty:
• wniosek o pozwolenie na rozbiórkę
do wniosku należy dołączyć:
• zgodę właściciela obiektu;
• szkic usytuowania obiektu budowlanego przeznaczonego do rozbiórki;
• opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
• opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
• oświadczenie o opróżnieniu obiektu i odłączeniu od mediów;
• pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi;
• w zależności od potrzeb projekt rozbiórki obiektu wykonany przez uprawnioną osobę.

5. Opłaty:
• za pozwolenie na rozbiórkę - 36,00 zł

Nie podlegają opłacie skarbowej wnioski, załączniki oraz pozwolenia w sprawach:
- budowy i odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych w skutek działalności zakładu górniczego
lub klęsk żywiołowych,
- budynków służby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
- budownictwa mieszkaniowego,
- instytucji jednostek budżetowych.

Forma wnoszenia opłaty skarbowej:
• opłaty skarbowej można dokonywać: gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, Pl. Rynek Wielki 1, w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, ul. Kościuszki 170, w placówkach bankowych lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miejskiego w Szydłowcu podany na stronie internetowej: http://bip.szydlowiec.pl

6. Termin załatwienia sprawy:
• 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie decyzji na rozbiórkę obiektu.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
Wydział Budownictwa i Architektury
ul. Kościuszki 170, 26-500 Szydłowiec (I piętro)
tel. 486177000 w. 40, 41, 42

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie za pośrednictwem Starosty Powiatu Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

9. Dodatkowe informacje:
• Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ wzywa w trybie art.64 §2 Kpa do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.
• Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę jest ostateczna z klauzulą prawomocności (czyli po 14 dniach od daty doręczenia decyzji stronom);
• Decyzja o pozwolenie na rozbiórkę wygasa jeżeli prace nie zostaną rozpoczęte przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub gdy roboty rozbiórkowe zostały przerwane na dłużej niż 3 lata;
• Do obowiązku inwestora należy złożenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Szydłowcu zgłoszenia rozpoczęcia robót rozbiórkowych przed ich rozpoczęciem oraz wystąpić o wydanie dziennika rozbiórki do Wydziału Budownictwa i Architektury.