artykuł nr 1

Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie

Wydział prowadzący
Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty

  • Wypełniony formularz (druk) wniosku (należy wypełnić obie strony wniosku, a w przypadku pobrania wniosku z internetu należy go wydrukować obustronnie na jednej kartce formatu A4 w układzie poziomym) oraz:
  • wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
  • orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
  • orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do kierowania (do kat. C, C1, C+E, C1+E, D1 ,D , D1+E. D+E)
  • do wglądu dowód osobisty lub paszport,
  • oryginał pisemnej zgody rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat,
  • kserokopia dotychczas posiadanego prawa jazdy (w przypadku rozszerzenia uprawnień do kierowania pojazdami),
  • w przypadku cudzoziemca: karta pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający pobyt w Polsce powyżej 185 dni (dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego).


Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Komunikacji, pl. M. Konopnickiej nr 7, III piętro, pok. 302, tel. 486177000 w. 55.

Opłaty

Uzyskanie Profilu Kandydata na Kierowcę jest darmowe.

Opłata za wydanie prawa jazdy – 100,50 zł (słownie: sto złotych pięćdziesiąt groszy).


Termin i sposób załatwienia
Po pozytywnym zdaniu egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, dokumenty przekazywane są do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, który przesyła drogą elektroniczną dane kierowcy wraz z fotografią i podpisem do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawo jazdy odbiera się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w pok. nr 304 – III piętro (tel.: 48617700 w. 55).
Prawo jazdy wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej.
Termin załatwiania sprawy - wydania prawa jazdy - wynosi do 30 dni od daty dostarczenia dokumentów.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz. 908 z 20 czerwca 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami - Dz.U.Nr 24, poz. 215 z późniejszymi zmianami;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U.Nr 89, poz. 855;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury a dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy - Dz.U.Nr 69, poz. 640 wraz z późniejszymi zmianami;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów - Dz.U.Nr 217, poz. 1834 z późniejszymi zmianami;
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie warunków wydawania praw jazdy osobom posiadającym prawa jazdy wydane przez niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej - Dz.U.Nr 286, poz. 2883;
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami - Dz.U.Nr. 2, poz.15;
• rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie badań psychologicznych kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz wykonujących pracę na stanowisku kierowcy - Dz.U.69, poz.622;

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydania prawa jazdy przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje
Prawo jazdy może uzyskać osoba, która ma wymaganą sprawność fizyczną i psychiczną, odbyła wymagane przeszkolenie i wykazała się niezbędnymi kwalifikacjami oraz osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek, a mianowicie:
1) 16 lat - kat. A1,B1 lub T
2) 18 lat - kat A,B,B+E,C,C+E,C1,C1+E,
3) 21 lat - kat. D,D+E,D1,D!+E (żołnierz zasadniczej służby wojskowej - 19 lat)

Prawo jazdy nie może być wydane osobie:
1) u której w drodze badania lekarskiego stwierdzono uzależnienie od alkoholu lub podobnie działającego środka,
2) w stosunku do której wydany został prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem kolegium d/s wykroczeń zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie obowiązywania tego zakazu.

Załączniki:
Zgoda rodzica117 KB
pkk.pdf654 KB
Dostępne kategorie:
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Wymiana praw jazdy
Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy
Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy
Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
Rejestracja pojazdu
Czasowa rejestracja pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne
Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy
Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg