artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

WYMIANA PRAWA JAZDY

Wydział prowadzący

Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty

  • wypełniony wniosek o wydanie/wymianę prawa jazdy (dostępny na stronie internetowej urzędu),
  • wyraźna aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm wykonana na jednolitym jasnym tle, przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,
  • prawo jazdy wraz z kserokopią,
  • dowód osobisty lub paszport,
  • orzeczenie psychologiczne potwierdzające brak przeciwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (kat. C, C1, C+E, C1+E, D1, D, D1+E, D+E)
  • orzeczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, wydanego przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,

Wniosek należy złożyć osobiście z uwagi na konieczność złożenia podpisu na wniosku, przedkładając dowód osobisty i oryginał dotychczasowego prawa jazdy.

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Komunikacji, ul. Pl. M. Konopnickiej nr 7, III piętro, pok. 302, tel. 486177000 w. 55.

Opłaty
Wydanie prawa jazdy odbywa się w drodze decyzji administracyjnej.
Za wymianę prawa jazdy uiszcza się opłatę w wysokości 100,50 zł (w tym opłata komunikacyjna 100,00 zł oraz opłata ewidencyjna 0,50 zł) w kasie Starostwa Powiatowego w Szydłowcu – Wydział Finansowy.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie nowego prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. Odbioru dokonuje się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość w pok. 302, III piętro, tel. 0-48 617 70 00 w. 55.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r."Prawo o ruchu drogowym" (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. z późn.zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U.Nr 69, poz.640 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Załączniki:
Wymiana PJ654 KB
Dostępne kategorie:
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Wymiana praw jazdy
Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy
Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy
Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
Rejestracja pojazdu
Czasowa rejestracja pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne
Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy
Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg