artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


INFORMACJA
DOTYCZĄCA TRYBU UMIESZCZANIA PACJENTÓW
W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO – OPIEKUŃCZYM W SZYDŁOWCU

I. Informacja dla pacjentów:

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu informuje, iż z dniem 1 lipca 2011 r. weszła w życie
ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654), która w zapisie art. 172 pkt 4 wprowadziła zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie zmiany kompetencji dotyczących kierowania pacjentów do zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego, która dotyczy wyłączenia organów założycielskich z obowiązku wydawania decyzji kierujących do zakładu.
Zgodnie z art. 33a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U.z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.): „świadczeniobiorcy przysługują świadczenia pielęgnacyjne lub opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego”, tj. każdego lekarza, który jest zarejestrowany w NFZ.

Reasumując, umieszczenie pacjenta w zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym odbywa się według zasady: lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – wydający skierowanie, a kierownik zakładu pielęgnacyjno – opiekuńczego – przyjmujący pacjenta do zakładu.


II. Wykaz dokumentów niezbędnych do zakwalifikowania pacjenta do przyjęcia do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Szydłowcu:

1. Skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, które wydawane jest na podstawie:
1) Wniosku
2) Wywiadu pielęgniarskiego
3) Karty oceny stanu zdrowia świadczeniobiorcy w/g skali Barthel
4) Zaświadczenia lekarskiego
5) Kserokopii kart informacyjnych z leczenia szpitalnego
2. Obowiązkowo do powyższych dokumentów należy dołączyć:
1) Decyzję z ostatniej rewaloryzacji i przedostatni odcinek renty/emerytury lub inne dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie do zakładu albo osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności.
2) Dane kontaktowe rodziny/opiekunów pacjenta

Komplet dokumentów należy przekazać bezpośrednio do Zakładu lub wysłać na adres:
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Szydłowcu
ul. Kolejowa 78
26-500 Szydłowiec
tel./fax 48 617 58 03Ostateczną decyzję o przyjęciu pacjenta do Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Szydłowcu, na podstawie w/w dokumentów, podejmuje kierownik Zakładu.