artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. KIEROWANIE DO SZKOŁY SPECJALNEJ LUB OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NA TERENIE NAJBLIŻSZEGO POWIATU PROWADZĄCEGO SZKOŁĘ LUB OŚRODEK (STOSOWNIE DO RODZAJU ZABURZEŃ I ODCHYLEŃ ROZWOJOWYCH) CELEM ZAPEWNIENIA REALIZACJI OBOWIĄZKU SZKOLNEGO I OBOWIĄZKU NAUKI.

2. Nazwa wydziału:

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu.

3.Podstawa prawna:
art. 71b ust. 5,5a,5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r. ze zmianami ).

4. Wymagane dokumenty:
• wniosek rodziców z prośba o zapewnienie odpowiedniej formy kształcenia,
• orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
• podanie do dyrektora ośrodka o przyjęcie do danej klasy i o przyznanie miejsca w internacie,
• świadectwo ukończenia danej klasy / szkoły,
• odpis skrócony aktu urodzenia,
• informacja szkoły o uczniu,
• wywiad społeczny,
• dokumenty zdrowotne ucznia,
• dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny,
• oświadczenie rodzica/opiekuna o wyrażeniu zgody na umieszczenie dziecka w ośrodku.

5. Opłaty:
Nie pobiera się opłat.

6. Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc od złożenia wniosku.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu,
III piętro, pokój 42, tel. 486177000 w.60, 61, 62

8. Tryb odwoławczy:
Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu – od otrzymania decyzji.