artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. WYDAWANIE POZWOLEŃ NA WPROWADZANIE GAZÓW I PYŁÓW DO POWIETRZA

2. Nazwa Wydziału:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa.

3. Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zm.)
• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 września 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania dopuszczalnych do wprowadzenia do powietrza rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do wydania decyzji ustalającej rodzaje i ilości substancji zanieczyszczających, dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza (Dz.U. Nr 124 poz. 819)
• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 września 1998 r. w sprawie metod obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza ze źródeł istniejących i projektowanych (Dz.U. Nr 122 poz. 805)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczających z procesów technologicznych i operacji technicznych (Dz.U. Nr 87 poz. 957)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr 87 poz. 796)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 06 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 87 poz. 798)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz.U. Nr 115 poz. 1003)
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 179 poz. 1490)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 05 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 1 poz. 12)

4. Wymagane dokumenty:
• wniosek,
• dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane,
• dowód wpłaty na kwotę 2.000,00 zł za decyzję (należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu).

5. Opłaty:
w znakach skarbowych:
• za wniosek - 5,00 zł,
• za każdy załącznik - 0,50 zł,
dowód wpłaty za pozwolenie - 2.000,00 zł (należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu).

6. Termin załatwienia sprawy:
• w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa,
tel. 486177000 w.70, 72, 73, pokój nr 34, III piętro

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

9. Dodatkowe informacje: patrz - wzór wniosku.

10. Formularze:
•  wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza - do odebrania w Wydziale.

Dostępne kategorie:
• Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
• Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami
• Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż
• Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska
• Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych
• Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
• Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
• Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia
• Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna”
• Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa
• Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców
• Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie
• Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa