artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE, ROZPOZNAWANIE ORAZ WYDOBYWANIE KOPALIN POSPOLITYCH ZE ZŁÓŻ


2. Nazwa Wydziału:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa.

- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków oraz zatwierdzanie w drodze decyzji projektów prac geologicznych dotyczących działalności, która nie podlega koncesjonowaniu,
- rozpatrywanie i przyjmowanie dokumentacji geologicznych złóż kopalin pospolitych oraz dokumentacji hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich,
- rozpatrywanie wniosków i udzielanie decyzji koncesyjnych na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin pospolitych,
- rozpatrywanie wniosków i udzielanie decyzji koncesyjnych na wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż
- przyjmowanie informacji dotyczących opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża oraz sprawdzanie jej wiarygodności,
- naliczanie opłaty eksploatacyjnej w drodze decyzji w razie niedopełnienia obowiązku wniesienia jej lub niezłożenia informacji albo złożenia informacji nasuwającej zastrzeżenia (art. 84 ust. 9 i 10 pgg),
- ustalanie w drodze decyzji opłaty w odpowiedniej kwocie, w przypadku: za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji, za wydobywanie kopalin z rażącym naruszeniem warunków koncesji oraz za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin bez wymaganej koncesji, za poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin z rażącym naruszeniem warunków koncesji (art. 85a ust. 1, 3 pgg),
- nadzór i kontrola nad Przedsiębiorcami pod względem dotrzymywania warunków zawartych w koncesji geologicznej.

3. Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101 poz. 1178 ze zm.),
• ustawa z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz.U. Nr 91 poz. 578),
• ustawa z dnia 29 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz.U. Nr 153 poz. 1777),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje geologiczne złóż kopalin (Dz.U. Nr 153 poz. 1778),
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie dokumentacji mierniczo-geologicznej (Dz.U. Nr 92 poz. 819),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie (Dz.U. Nr 153 poz. 1779),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz.U. Nr 153 poz. 1780),
• Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2002 r. w sprawie górnych i dolnych stawek opłat eksploatacyjnych na 2003 r. (M.P. Nr 41 poz. 643),
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite (Dz.U. Nr 109 poz. 962),
• Polska norma dotycząca zachowania pasów ochronnych w odkrywkowych zakładach górniczych PN-G-02100,
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 03 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża (Dz.U. Nr 153 poz. 1773),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek opłat eksploatacyjnych (Dz.U. Nr 153 poz. 1746),

ustawa z dnia 07 czerwca 2001 r. Zbiorcze zaopatrzenie w wodę i zbiorcze odprowadzanie ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747)
• Okólnik Nr 1 Ministra Rolnictwa z dnia 20 marca 1979 r. w sprawie wzorów karty rejestracyjnej i książki eksploatacji studni oraz sposobu ich prowadzenia (Dz.U. Nr 3 poz. 100),
• Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 18 sierpnia 1978 r. w sprawie rejestracji i prowadzenia obserwacji ujęć wód podziemnych (M.P. z 1978 r. Nr 29 poz. 107),
• Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 05 listopada 1991 r. w sprawie zasad ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody (Dz.U. Nr 116 poz. 504),
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 04 września 2000 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz.U. Nr 82 poz. 937),
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze (Dz.U. Nr 203 poz. 1718),
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2002 r. w sprawie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, woda w kąpieliskach oraz zasady sprawowania kontroli jakości wody przez organy Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 183 poz. 1530),
• Rozporządzenie z dnia 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203 poz. 1718),
• Rozporządzenie z dnia 2002 r. w sprawie warunków, jakim powinna odpowiadać agań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203 poz. 1718),

4. Wymagane dokumenty:
• wniosek o udzielenie koncesji (na rozpoznanie/poszukiwanie lub wydobywanie kopaliny),
• dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane,
• mapę sytuacyjno-wysokościową w skali od 1:500 do 1: 2000 wraz z naniesionymi granicami obszaru i terenu górniczego oraz granicą złoża,
• pismo przyjmujące dokumentację geologiczną złoża kopaliny oraz dowód istnienia prawa przysługującego wnioskodawcy do wykorzystywania tej dokumentacji w celu ubiegania się o koncesję,
dowód wpłaty na kwotę 600,00 zł za decyzję koncesyjną (należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu).

5. Opłaty:
w znakach skarbowych:
• za wniosek - 5,00 zł,
• za każdy załącznik - 0,50 zł,
dowód wpłaty za koncesję - 600,00 zł (należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu).

6. Termin załatwienia sprawy:
• po zaopiniowaniu i uzgodnieniu z organami wymienionymi w Prawie geologicznym i górniczym (w ciągu 3-4 miesięcy od złożenia wniosku).

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa,
tel. 486177000 w.70, 72, 73, pokój nr 34, III piętro

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewody Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

9. Dodatkowe informacje: patrz - wzór wniosku.

10. Formularze do pobrania:
• wniosek na udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złoża kopaliny lub na wydobywanie kopaliny ze złoża - do odebrania w Wydziale.

Dostępne kategorie:
• Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
• Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami
• Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż
• Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska
• Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych
• Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
• Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
• Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia
• Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna”
• Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa
• Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców
• Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie
• Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa