artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. WYDAWANIE POZWOLEŃ NA EMITOWANIE HAŁASU DO ŚRODOWISKA

2. Nazwa Wydziału:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa.

3. Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zm.),
• ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 poz. 1080),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 179 poz. 1490),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U. Nr 122 poz. 1055)
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.Nr 212, poz. 1799),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 lutego 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz.U. Nr 66 poz. 620),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09 grudnia 2001 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. Nr 130 poz. 1453),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2003 r. w sprawie weryfikacji i trybu ustalania wysokości oraz poboru opłaty melioracyjnej (Dz.U. Nr 41 poz. 344),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 09 stycznia 2002 r. w sprawie wartości progowych poziomów hałasu (Dz.U. Nr 8 poz. 81),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz.U. Nr 61 poz. 549),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania (Dz.U. Nr 100 poz. 920),
• ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązku przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63 poz. 639),
• ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63 poz. 638),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2000 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które wytwarzający może przekazać osobom fizycznym do wykorzystania (Dz.U. Nr 51 poz. 620),
• ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 15 poz. 139 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U. Nr 106 poz. 628),
• ustawa z dnia 6 czerwca 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112 poz. 1198),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 15 poz. 164),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat (Dz.U. Nr 50 poz. 435),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 01 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz.U. Nr 176 poz. 1453),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie trybu nakładania administracyjnych kar pieniężnych za usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz za zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów (Dz.U. Nr 113 poz. 1074),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania (Dz.U. Nr 113 poz. 1075).

4. Wymagane dokumenty:
• wniosek,
• dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane,
• dowód wpłaty na kwotę 2.000,00 zł za decyzję (należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu).

5. Opłaty:
w znakach skarbowych:
• za wniosek - 5,00 zł,
• za każdy załącznik - 0,50 zł,
dowód wpłaty za pozwolenie - 2.000,00 zł (należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Szydłowcu).

6. Termin załatwienia sprawy:
• w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa,
tel. 486177000 w.70, 72, 73, pokój nr 34, III piętro

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia

9. Dodatkowe informacje: patrz - wzór wniosku.

10. Formularze:
• wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – do odebrania w Wydziale.

Dostępne kategorie:
• Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
• Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami
• Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż
• Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska
• Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych
• Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
• Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
• Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia
• Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna”
• Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa
• Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców
• Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie
• Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa