artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

1. WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPROWADZANIE ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW LUDZKICH Z OBCEGO PAŃSTWA DO POLSKI

2. Nazwa wydziału:
Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich

3. Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2017 poz. 912)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania zezwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. 2007 r. Nr 249, poz. 1866)
• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (Dz. U. Nr 152, poz. 1742)
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz 1257)

4. Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia, który powinien zawierać następujące dane:
1.  nazwisko, imię lub imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
2.  datę i miejsce zgonu,
3.  miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
4.  przyczyna zgonu,
5.  miejsce pochówku,
6.  środek transportu, którym zostaną przewiezione zwłoki albo szczątki ludzkie,
7.  nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania wnioskodawcy, stopień pokrewieństwa oraz numer i seria dowodu tożsamości..

Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się:
1.  Akt zgonu przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego lub inny dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby (wydanego na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
2.  W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zamarłych.
3.  W sytuacji, gdy z wnioskiem występuje podmiot inny niż wskazany w art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych, podmiot ten winien dodatkowo dołączyć do wniosku dokument upoważniający go do załatwienia w imieniu podmiotu uprawnionego wszelkich spraw formalno-prawnych, związanych z transportem zwłok lub szczątków ludzkich z obcego państwa do Polski.

5. Opłaty:
Zezwolenie wydane przez Starostę jest zwolnione z opłat.

6. Termin załatwienia sprawy:
Zezwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku..

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich
tel. 486177000 wew. 22, pok. 205, II piętro

8. Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

9. Dodatkowe informacje:
Zezwolenie na sprowadzenie zwłok albo szczątków ludzkich z obcego państwa do Polski wydaje Starosta Szydłowiecki jako organ właściwy dla miejsca, w którym zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane, w porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.
Wydanie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu uprawnionego do pochowania zwłok albo szczątków ludzkich. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
• pozostały małżonek (ka),
• krewni zstępni,
• krewni wstępni,
• krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
• powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.

10. Formularze do pobrania:
• wniosek o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok/urny z prochami
• wzór oświadczenia