artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wydział prowadzący

Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty
• Wypełniony formularz (druk) wniosku wraz ze znaczkami opłaty skarbowej oraz dowód uiszczenia opłaty za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców,
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Komunikacji, ul. Pl. M. Konopnickiej nr 7, III piętro - pokój 37, tel. 486171008 w. 50.

Opłaty
Za wydane zaświadczenie potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców uiszcza się opłatę w wysokości 412,00 zł, płatne w kasie Urzędu Miasta Szydłowca, 26-500 Szydłowiec, ul. Pl. Rynek Wielki 1 – Wydział Finansowy lub na nr konta: 20 10 6000 76 0000 4015 10 000 117.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie zaświadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Termin 7 dni od złożenia wniosku.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. wraz z pózniejszymi zmianami),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów (Dz.U.Nr 217 poz.1834 wraz z późniejszymi zmianami),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 września 2004 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do rejestru przedsiebiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do tego rejestru (Dz.U.Nr 205, poz.2097),
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 173, poz.1807 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje
Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca:
1. który posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono upadłości;
3. który nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
4. który posiada warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów oraz co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy;
5. który gwarantuje przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami;
6. który zatrudnia co najmniej jednego instruktora lub sam jest instruktorem.

Dostępne kategorie:
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Wymiana praw jazdy
Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy
Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy
Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
Rejestracja pojazdu
Czasowa rejestracja pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne
Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy
Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg