artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO WPIS DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW

Wydział prowadzący

Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:
• oświadczenie według załączonego wzoru,
• dokumenty potwierdzajace spełnienie wymagań, o których mowa w art.83 ust. 3 pkt 1 - 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
• szkic sytuacyjny stacji oraz rysunki technologiczne stanowisk
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Komunikacji, ul. Pl. M. Konopnickiej nr 7, III piętro - pokój 37, tel. 486177000 w. 50.

Opłaty
Za wydane zaświadczenie na prowadzenie stacji kontroli pojazdów uiszcza się opłatę w wysokości 412,00 zł płatne w kasie Urzędu Miasta Szydłowca, 26-500 Szydłowiec, ul. Pl. Rynek Wielki 1 – Wydział Finansowy lub na nr konta: 20 10 6000 76 0000 4015 10 0000 117.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie zaświadczenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. Termin 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. z późniejszymi zmianami),
• rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów (Dz.U.Nr 40,poz.275),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów wymaganych dla wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów (Dz.U.Nr 223, poz.2264),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U.Nr 227, poz.2250 z 2003 r. z późn.zm.),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z prowadzeniem stacji kontroli pojazdów oraz przeprowadzeniem badań technicznych pojazdów (Dz.U.Nr 223, poz.2261 z późn.zm.),
• Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 173, poz.1807 z późniejszymi zmianami).

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydania zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie stacji kontroli pojazdów przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Inne informacje
Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca, który:
1. posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. nie jest przedsiębiorcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość;
3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
4. posiada wyposażenie kontrolno-pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
5. posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów;
6. zatrudnia uprawnionych diagnostów.
Poświadczenie, o którym mowa w pkt 5, wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego, po dokonaniu sprawdzenia stacji kontroli pojazdów. Poświadczenie zachowuje ważność do czasu zmiany stanu faktycznego, dla którego zostało wydane, nie dłużej niż przez 5 lat od daty jego wydania.

Dostępne kategorie:
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Wymiana praw jazdy
Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy
Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy
Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
Rejestracja pojazdu
Czasowa rejestracja pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne
Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy
Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg