artykuł nr 1

KARTA INFORMCYJNA

WYDANIE UPRAWNIENIA DIAGNOSTY DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW

Wydział prowadzący
Wydział Komunikacji i Transportu

Wymagane dokumenty
Wypełniony formularz (druk) wniosku oraz:
• kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu,
• kserokopia świadectwa szkolnego (lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie) + oryginał (y) do wglądu,
• kserokopie zaświadczeń ukończonych kursów (szkoleń diagnosty) + oryginał (y) do wglądu,
• zaświadczenie o posiadaniu odpowiedniej praktyki zawodowej,
• dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Komunikacji, 26-500 Szydłowiec, ul. Pl. M. Konopnickiej nr 7, III piętro - pokój nr 37, tel. 486177000 wew. 50.

Opłaty
Za wydanie uprawnień diagnosty pobiera się opłatę skarbową w wysokości 48 zł, którą należy wnieść w momencie składania wniosku oraz 5 zł za uwierzytelnienie każdej strony przedkładanych kserokopii dokumentów, płatne w kasie Urzędu Miasta Szydłowca, 26-500 Szydłowiec, ul. Pl. Rynek Wielki 1 – Wydział Finansowy lub na konto nr: 20 10 60000 76 0000 4015 10 000 117.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie uprawnienia następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.Nr 108, poz.908 z 2005 r. wraz z późniejszymi zmianami),
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz.U.Nr 246, poz.2469).

Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydania uprawnień przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

Dostępne kategorie:
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Wymiana praw jazdy
Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy
Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy
Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
Rejestracja pojazdu
Czasowa rejestracja pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne
Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy
Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg