artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. REALIZACJA DOTACJI I POŻYCZEK Z WOJEWÓDZIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ I PRZYZNANYCH LIMITÓW Z AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA


2. Nazwa Wydziału:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa.

3. Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zm.),
• ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. Nr 56, poz. 679 ze zm.),
• ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy-Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 74 poz. 764 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie zasad współdziałania Lasów Państwowych ze starostami w zakresie sporządzania planów zalesienia i uproszczonych planów urządzenia lasu, szkoleń, nadzoru nad wykonaniem prac zalesieniowych oraz dostarczenia sadzonek (Dz.U. Nr 12 poz. 121),
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania ARiMR z właściwymi starostami w zakresie przekazywania środków finansowych na wypłaty ekwiwalentów za wyłącznie gruntów z upraw rolnych i terminów płatności (Dz.U. Nr 12 poz. 121),

4. Wymagane dokumenty:
• wniosek,
• dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,
• wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane.

5. Opłaty:
w znakach skarbowych:
• za wniosek - 5,00 zł,
• za każdy załącznik - 0,50 zł.

6. Termin załatwienia sprawy:
• w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa,
tel. 486177000 w.70, 72, 73, pokój nr 34, III piętro.

8. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.

9. Dodatkowe informacje: patrz - wzór wniosku.

10. Formularze:
•  wniosek o przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia - do odebrania w Wydziale.

Dostępne kategorie:
• Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
• Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami
• Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż
• Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska
• Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych
• Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
• Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
• Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia
• Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna”
• Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa
• Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców
• Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie
• Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa