artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. REJESTRACJA POJAZDÓW (WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA)

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 51, 52, 53 pok. 38, III piętro

3. Podstawa prawna:
· ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 58/2003 poz. 515)
· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123)
· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 37)
· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 września 2000 r. w sprawie trybu dokonywania w dowodach rejestracyjnych pojazdów mechanicznych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego (Dz. U. Nr 82, poz. 934)
· rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 30, poz. 376 ze zm.)
· rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 18, poz.177)

4. Wymagane dokumenty:
1. Pojazdy nowe zakupione na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
- wniosek
- dowód własności
- wyciąg ze świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,
- kartę pojazdu wydaną przez producenta lub importera
2. Pojazdy sprowadzone z zagranicy:
- dowód własności lub dokument potwierdzający powierzenie pojazdu
- dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający rejestrację pojazdu za granicą
- tłumaczenia w/w dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego
- dowód odprawy celnej przywozowej - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez firmę która sprowadziła pojazd
- zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym (załącznik z pełnymi danymi technicznymi pojazdu)
3. Pojazdy uprzednio rejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:
- wniosek
- dowód własności pojazdu
- dowód rejestracyjny z aktualnymi badaniami technicznymi
- tablice rejestracyjne
- kartę pojazdu, jeżeli była wydana
W przypadku braku dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, jeżeli była wydana należy przedłożyć zaświadczenie z Policji potwierdzające zgłoszenie utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji oraz zaświadczenie z przeprowadzonego badania technicznego pojazdu, dopuszczające pojazd do ruchu.

5. Opłaty:

Opłata komunikacyjna w kasie urzędu (2 piętro) lub na konto: nazwa odbiorcy Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, nr konta: 04 1240 5703 1111 0010 7164 5321 (konto podstawowe), (wraz z opłatą ewidencyjną na nr konta: 42 1240 5732 1111 0010 1736 3870) w wysokości:

  1. Pojazdy sprowadzone z zagranicy:

  •  256.00 zł (w tym opłata komunikacyjna 253,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,50 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  • 197.00 zł (w tym opłata komunikacyjna 195,00 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku motocykli,
  • 121.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych;
  • 111.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.

  2. Pojazdy zarejestrowane na terenie polski:

  • 180.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 178,50 zł oraz opłata ewidencyjna 2,00 zł) - w przypadku pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
  • 121.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 120,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motocykli, przyczep i naczep oraz ciągników rolniczych;
  • 111.50 zł (w tym opłata komunikacyjna 110,00 zł oraz opłata ewidencyjna 1,50 zł) - w przypadku motorowerów.

W przypadku pojazdów zarejestrowanych dotychczas w tutejszym urzędzie i posiadających tablice tzw. "białe", spełniające wymogi rozporządzenia właściciel pojazdu wnioskując o rejestrację z zachowaniem dotychczasowego numeru rejestracyjnego - uiszcza opłatę w wysokości 80,00 zł (opłata komunikacyjna) 1,00 zł oraz (opłata ewidencyjna) - dla wszystkich rodzajów pojazdów.

Opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, należy uiścić w kasie lub na konto:

06 9129 0001 0090 0900 3317 0001 (opłata skarbowa)


6. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

8. Dodatkowe informacje:
· Dowodami własności pojazdu jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
1. Umowa sprzedaży
2. Umowa zamiany
3. Umowa darowizny
4. Umowa dożywocia
5. Faktura VAT lub rachunek uproszczony
6. Prawomocne orzeczenie Sądu rozstrzygające o prawie własności
7. Umowa przewłaszczenia
Dowód własności dołącza się do wniosku o rejestrację pojazdu wraz z dowodem uiszczenia opłaty podatku od czynności cywilnoprawnych lub z adnotacją właściwego Urzędu Skarbowego zamieszczoną w dowodzie własności, że jest on zwolniony lub nie podlega tej opłacie.
W/w przepis nie dotyczy dowodów własności sporządzonych za granicą oraz wystawionych przez przedsiębiorców, którzy uiszczają podatek od towarów i usług VAT z tytułu sprzedaży pojazdów lub ich pojedynczych zespołów albo na podstawie odrębnych przepisów korzystają ze zwolnienia od tego podatku.

· Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje właściciel - współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela - współwłaściciel.

· Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL. W przypadku braku dowodu - aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy itp.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub właścicieli (tak jak osoba fizyczna).
Osoba prawna przedkłada przy rejestracji aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o numerze REGON.

9. Formularze do pobrania:
wniosek o rejestrację - w załączniku.

Dostępne kategorie:
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Wymiana praw jazdy
Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy
Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy
Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
Rejestracja pojazdu
Czasowa rejestracja pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne
Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy
Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg