artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU (WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU)

Czasowej rejestracji dokonuje się na wniosek właściciela pojazdu w celu umożliwienia:
- wywozu pojazdu za granicę
- przejazdu pojazdu z miejsca jego zakupu lub odbioru na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- przejazdu związanego z koniecznością dokonania jego badania technicznego lub naprawy
- na wniosek jednostki upoważnionej do przeprowadzenia badań homologacyjnych lub jednostki badawczej producenta pojazdu, jego wyposażenia lub części - w celu umożliwienia odpowiednich badań

2. Nazwa wydziału:
Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 51 pok. 38, III piętro

3. Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 58/2003 poz.515
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123)
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów zwianych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Z 2001 r. Nr 4, poz. 37)
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 30, poz. 376 z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty:
- dowód własności pojazdu
- dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany
- dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z zagranicy i jest rejestrowany po raz pierwszy.

5. Opłaty:
· za wniosek - 5,00 zł
· za każdy załącznik - 0,50 zł
· poświadczenie zgodności duplikatów, wyścigów, wypisów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 3,00 zł
Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (I I piętro pokój 17) .

Wykaz wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz karty pojazdu:

1.Za wydanie pozwolenia czasowego wraz z kompletem nalepek na tablice tymczasowe pobiera się opłatę w wysokości 27,50 zł, na która składa się:
- pozwolenie czasowe....................................16,50 zł
- komplet nalepek na tablice tymczasowe.........11,00 zł
2.Za wydanie tablic tymczasowych z urzędu lub na wniosek właściciela:
- samochodowe...............................................30,00 zł
- motocyklowe................................................12,00 zł
- motorowerowe..............................................12,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa)......................15,00 zł
5.Za wydanie tablic tymczasowych na wywóz pojazdu za granicę:
- samochodowe................................................80,00 zł
- motocyklowe.................................................40,00 zł
- motorowerowe...............................................30,00 zł
- 1 tablica (przyczepa, naczepa).......................40,00 zł

6. Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty załatwienia wniosku, pod warunkiem przedłużenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

8. Dodatkowe informacje:
- Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje właściciel - współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela - współwłaściciel.
- Właściciel - osoba fizyczna przedkłada przy rejestracji dowód osobisty z wpisanym numerem PESEL. W przypadku braku dowodu - aktualne zaświadczenie z ewidencji ludności o stałym meldunku wraz z numerem PESEL oraz dokument ze zdjęciem np. paszport, prawo jazdy itp.
Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej znajdującego się w urzędzie gminy, może zarejestrować pojazd jedynie na nazwisko właściciela lub właścicieli (tak jak osoba fizyczna).
Osoba prawna przedkłada przy rejestracji aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie o numerze REGON.

9. Formularze do pobrania:
wniosek o rejestrację, czasową rejestrację i wyrejestrowanie pojazdu - w załączniku.

Dostępne kategorie:
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Wymiana praw jazdy
Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy
Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy
Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
Rejestracja pojazdu
Czasowa rejestracja pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne
Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy
Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg