artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

I. Wymagane wnioski:

Wniosek * wydawany jest w trakcie załatwiania sprawy.

 

II. Wymagane dokumenty:

Dowód osobisty osoby zgłaszającej zbycie pojazdu.

Dokument zbycia pojazdu - umowa sprzedaży pojazdu, umowa darowizny, umowa zamiany, faktura VAT (zachowanie ciągłości umów ).

W przypadku sprzedaży pojazdu przez autokomis należy przedłożyć umowę wstawienia pojazdu do komisu lub umowę zlecenia sprzedaży oraz fakturę potwierdzającą sprzedaż tego pojazdu.

W przypadku działania przez przedstawiciela pisemne pełnomocnictwa udzielone przez wszystkich właścicieli dla osoby załatwiającej sprawę.

 

III. Opłaty :

W przypadku składania dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, należy uiścić opłatę skarbową 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu).

Opłaty Skarbowe należy uiszczać tylko i wyłącznie gotówką w KASIE Starostwa Powiatowego  w Szydłowcu bądź wpłacając na konto Urzędu Miasta w Szydłowcu : 06 9129 0001 0090 0900 3317 0001.

Godziny pracy KASY:

poniedziałek - piątek: 07.30 - 14.30

 

IV. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110) wraz z przepisami wykonawczymi.

 

V. Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, natomiast w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego do miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy.

 

VI. Miejsce załatwienia sprawy:

Składanie wniosków: Biuro Obsługi Petenta.

 

VII. Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, e-mail: komunikacja@szydlowiecpowiat.pl

 

VIII. Tryb odwoławczy:

BRAK

 

IX. Uwagi:

Podane informacje mają charakter ogólny i wynikają z przepisów prawa.

W szczególnych przypadkach może być wymagane złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.

Dostępne kategorie:
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Wymiana praw jazdy
Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy
Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy
Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
Rejestracja pojazdu
Czasowa rejestracja pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne
Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy
Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg