artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. WYMIANA TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ WYDANIE WTÓRNIKA TABLICY REJESTRACYJNEJ

2. Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 51 pok. 38, III piętro

3. Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 58/2003 poz.515
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123)
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 37)
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 30, poz. 376 ze zm.)

4. Wymagane dokumenty:
• Wniosek o wymianę tablic rejestracyjnych lub wydanie wtórnika tablicy

1.W przypadku kradzieży tablic /tablicy/ na wniosek właściciela pojazdu wydaje się nowy dowód rejestracyjny wraz ze znakami legalizacyjnymi oraz tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym wraz z nalepką kontrolną po:
- oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego
- przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana
- przedstawieniu zaświadczenia z Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic /tablicy/ rejestracyjnych

2.W przypadku zgubienia tablic /tablicy/ rejestracyjnych na wniosek właściciela pojazdu wydaje się nowy dowód rejestracyjny wraz ze znakami legalizacyjnymi, nalepkę kontrolną na szybę pojazdu oraz tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym po:
- oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego
- przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana
- złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
- zdaniu pozostałej tablicy rejestracyjnej.
3.W przypadku zniszczenia tablic /tablicy/ rejestracyjnych (bez możliwości odczytania numeru rejestracyjnego) na wniosek właściciela pojazdu wydaje się nowy dowód rejestracyjny pojazdu wraz ze znakami legalizacyjnymi i nalepką kontrolną oraz tablice rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym po:
- oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego
- przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana
- zdaniu dotychczasowych tablic rejestracyjnych

4. W przypadku zniszczenia tablic /tablicy/ rejestracyjnych (jeżeli z oddanych tablic /tablicy/ rejestracyjnych możliwe jest odczytanie numeru rejestracyjnego) na wniosek właściciela pojazdu wydaje się tylko tablicę rejestracyjną (wtórnik) po:
- oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego
- przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana
- przedstawieniu tablic rejestracyjnych

5. Opłaty:

 

6.Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7.Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Radomskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji.

8. Dodatkowe informacje:
• Wszystkie czynności związane z rejestracją pojazdów, zmianami zapisów w dowodzie rejestracyjnym oraz odbiorem zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego dokonuje właściciel – współwłaściciele pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela – współwłaściciel.

9. Formularze do pobrania:
wniosek o wydanie wtórnika/wymiany tablic(y) rejestracyjnej - w załączniku

Załączniki:
Wtórnik tab. rej.177 KB
Dostępne kategorie:
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Wymiana praw jazdy
Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy
Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy
Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
Rejestracja pojazdu
Czasowa rejestracja pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne
Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy
Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg