artykuł nr 1

KARTA INFORAMCYJNA


1.WYDANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ, NALEPKI NA TABLICE REJESTRACYJNE

2.Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 51 pok. 38, III piętro

3.Podstawa prawna:
• ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 58/2003 poz.515
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123)
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdów do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 37)
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 30, poz. 376 z późn. zm.)

4. Wymagane dokumenty:
1. W przypadku utraty lub uszkodzenia nalepki kontrolnej wydaje się jej wtórnik na pisemny wniosek po:
- przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana
- złożeniu przez właściciela pojazdu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
2. W przypadku utraty lub zniszczenia nalepki legalizacyjnej wydaje się nową nalepkę legalizacyjną po złożeniu wniosku oraz:
- przedstawieniu dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana oraz tablic rejestracyjnych
- złożeniu przez właściciela stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań

5. Opłaty:

• za wniosek - 5,00 zł
• za każdy załącznik - 0,50 zł
• poświadczenie zgodności duplikatów, wyciągów, wypisów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 3,00 zł
Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (II piętro, pokój 17).
Wykaz wysokości opłat za wydanie nalepki kontrolnej, nowych znaków legalizacyjnych
1.Za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem znaków legalizacyjnych - nalepka kontrolna na szybę pojazdu...........16,50 zł
nalepka legalizacyjna na tablice rejestracyjne.........11zł

6.Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

7. Dodatkowe informacje:

W przypadku współwłasności pojazdu jeden ze współwłaścicieli przedkłada dowody osobiste swój i pozostałych współwłaścicieli.

8. Formularze do pobrania:
wniosek - w załączniku.

Załączniki:
Wniosek.doc24 KB
Dostępne kategorie:
Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK)/ Wydanie prawa jazdy po egzaminie
Wymiana praw jazdy
Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy
Wydanie międzynarodowych praw jazdy
Wydanie zatrzymanego prawa jazdy
Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy
Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów
Rejestracja pojazdu
Czasowa rejestracja pojazdu
Wyrejestrowanie pojazdu
Zawiadomienie o zbyciu/nabyciu pojazdu
Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika
Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym
Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej
Wydanie wtórnika karty pojazdu
Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne
Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym
Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego
Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy
Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy
Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy
Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg