artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. EWIDENCJA STOWARZYSZEŃ KULTURY FIZYCZNEJ
NIEPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

2. Nazwa wydziału:

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu.

3. Podstawa prawna:
Art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz. U. Nr 25, poz. 113 z 1996 r. ze zmianami ) oraz wniosek Komitetu Założycielskiego.

4. Wymagane dokumenty:
• Wniosek Komitetu Założycielskiego o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej, zawierający, m.in. adres siedziby i numer telefonu kontaktowego ( nie ma gotowych druków ani formularzy ),
• Lista członków założycieli ( co najmniej 15 osób ) zawierająca: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania i własnoręczny podpis,
• Protokół zebrania założycielskiego zawierający uchwałę członków założycieli o powołaniu stowarzyszenia i przyjęciu statutu oraz uchwałę o wyborze komitetu założycielskiego, upoważnionego do załatwienia spraw związanych z wpisaniem stowarzyszenia do ewidencji,
• Lista obecności na zebraniu założycielskim z własnoręcznymi podpisami,
• Statut stowarzyszenia ( 3 egzemplarze ),
• Informacja o adresie stałej siedziby stowarzyszenia ( zgoda dysponenta lokalu ).

5. Opłaty:
Złożenie wniosku należy opłacić znakami opłaty skarbowej w wysokości 5 złotych od wniosku i 50 groszy od każdego załącznika.
W razie konieczności uzyskania wyciągu z ewidencji należy złożyć wniosek i uiścić opłatę w znaczkach skarbowych w wysokości 5 złotych od wniosku i 50 groszy od każdego załącznika oraz 11 złotych za wyciąg.

6. Termin załatwienia sprawy:
1 miesiąc od złożenia wniosku.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu,
III piętro, pokój 42, tel. 486177000 w.60, 61, 62

8. Tryb odwoławczy:
Mazowiecki Urząd Wojewódzki – w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji.

9. Dodatkowe informacje:
Stowarzyszenia, których cele statutowe obejmują także inne cele niż sportowe oraz prowadzące działalność gospodarczą podlegają rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym na zasadach ogólnych.