artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. PRZEPROWADZANIE POSTĘPOWANIA EGZAMINACYJNEGO I NADAWANIE STOPNIA
AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO.


2. Nazwa wydziału:

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

3. Podstawa prawna:
Art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zmianami ), art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 56, poz. 357 z 1997 r. ze zmianami ).

4. Wymagane dokumenty:
• wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
• akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego,
• dokumentacja potwierdzająca posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poświadczone kopie tych dokumentów,
• zaświadczenie dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia oraz zajmowanym stanowisku w okresie odbywania stażu,
• zatwierdzony plan rozwoju zawodowego oraz sprawozdanie z jego realizacji,
• ocena dorobku zawodowego za okres stażu,
• dokumentacja potwierdzająca spełnianie wymagań określonych w § 4 ust. 2 rozporządzenia,
• inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.

5. Opłaty:
Nie pobiera się opłat.

6. Termin załatwienia sprawy:
W przypadku złożenia wniosku, wraz z dokumentacją, przez nauczyciela kończącego staż w danym roku szkolnym do dnia 30 czerwca tego roku, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte oraz zakończone w tym samym roku szkolnym, jeżeli wniosek i dokumentacja spełniają wymagania formalne ( czerwiec, lipiec ).
W przypadku złożenia wniosku po 30 czerwca, postępowanie egzaminacyjne powinno być podjęte i zakończone nie później niż w styczniu lub lutym następnego roku.

7. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
III piętro, pokój 42, tel. 486177000 w.60, 61, 62

8. Tryb odwoławczy:
Na podstawie art. 9h ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela – do organu sprawującego nadzór pedagogiczny – Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.