artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA

1. WPIS DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH
Starostwo Powiatowe w Szydłowcu prowadzi ewidencje stowarzyszeń zwykłych mających siedzibę na terenie Powiatu Szydłowieckiego.

2. Podstawa prawna:
· Ustawa z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 210).
· Ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1923).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2 maja 2016 r. w sprawie prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r. poz. 644).
· Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.).

3. Wymagane dokumenty:

Każdy obywatel polski posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych ma prawo do tworzenia stowarzyszeń i zrzeszania się w stowarzyszeniach. Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich, mogą tworzyć również cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce.

Stowarzyszenie zwykłe jest zrzeszeniem nieposiadającym osobowości prawnej, powołanym do realizowania określonego celu. Mogą je utworzyć co najmniej 3 osoby, uchwalając w tym celu regulamin działalności, określający w szczególności nazwę stowarzyszenia, cel lub cele, teren i środki działania, siedzibę, przedstawiciela lub zarząd, który będzie je reprezentował, zasady dokonywania zmian regulaminu, sposób nabycia i utraty członkostwa oraz sposób rozwiązania stowarzyszenia. Stowarzyszenie zwykłe nie może powoływać terenowych jednostek organizacyjnych, zrzeszać osób prawnych, prowadzić działalności gospodarczej, prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Dla stowarzyszeń zwykłych, mających siedzibę na terenie Powiatu Szydłowieckiego, ewidencję prowadzi Starosta Szydłowiecki.

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Aby dokonać wpisu stowarzyszenia do ewidencji, złóż odpowiedni wniosek. Jeżeli wniosek o wpis składa zarząd, podpisują go wszyscy członkowie zarządu.

Do wniosku załącz:

· protokół z zebrania założycielskiego z podjętymi uchwałami;
· regulamin działalności określający:
  - nazwę stowarzyszenia,
  - cel lub cele,
  - teren i środki działania,
  - siedzibę,
  - przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd,
  - zasady dokonywania zmian regulaminu działalności,
  - sposób nabycia i utraty członkostwa,
  - sposób rozwiązania stowarzyszenia;

· listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli;
· imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu;
· imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ;
· informację o adresie siedziby stowarzyszenia zwykłego.

Pamiętaj:

· stowarzyszenie, które zamierza posiadać zarząd, określa w regulaminie:
  - tryb jego wyboru oraz uzupełniania składu;
  - kompetencje;
  - warunki ważności jego uchwał i sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, szczególnie zaciągania zobowiązań majątkowych.

· stowarzyszenie zwykłe, które zamierza posiadać organ kontroli wewnętrznej, określa w regulaminie działalności:
  - tryb jego wyboru;
  - uzupełniania składu;
  - kompetencje.

4. Jednostka prowadząca sprawę:
Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich
tel. 486177000 wew. 22, pok. 205, II piętro

5. Termin i sposób załatwienia:
Jeśli złożony wniosek spełnia wszystkie wymogi formalne, dokonamy wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, wezwiemy stowarzyszenie do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność. O wpisaniu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis, powiadomimy niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd.

6. Opłaty:
Złożenie wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nie podlega opłacie. Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

7. Tryb odwoławczy:
W przypadku gdy nie dokonamy wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku lub uzupełnienia jego braków i nie został złożony wniosek do sądu rejestrowego o zakazanie założenia stowarzyszenia zwykłego, przedstawicielowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego.

8. Inne informacje

Stowarzyszenia zwykłe, działające na podstawie przepisów dotychczasowych (założone przed dn. 20 maja 2016 r.) są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy Prawo o stowarzyszeniach w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do 20 maja 2018 r. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Zmiana danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Jeśli miało miejsce zdarzenie, które uzasadnia zmianę danych w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (np. zmiana regulaminu, zmiana w składzie władz, zmiana siedziby), stowarzyszenie musi złożyć, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia, wniosek o zmianę danych w ewidencji, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany np. protokół z walnego zebrania członków z listą obecności, uchwały walnego zebrania członków. Stowarzyszenie zwykłe ma też obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej.