artykuł nr 1

Ogłoszenie o naborze na stanowiska pracy w ramach projektu „TERAZ TY!”

Loga_FEPR_RP_MSP_UEEFS

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA PRACY
W RAMACH PROJEKTU „TERAZ TY!”  

realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W SZYDŁOWCU

w celu realizacji Usługi dotyczącej aktywizacji społecznej i zdrowotnej uczestników projektu TERAZ TY! realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

 

 

OGŁASZA NABÓR NA NASTĘPUJĄCE STANOWISKA PRACY:

 

I.  Nabór na stanowisko: PSYCHOLOG

 1. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: PCPR w Szydłowcu, ul. Metalowa 7; Szydłowiec.
 2. WYMAGANIA: dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku psychologia, udokumentowane minimum 3-letnie doświadczenie w pracy, doświadczenie w projektach ukierunkowanych na tożsamą grupę docelową; obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za przestępstwa umyślne.
 3. FORMA ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, ilość pracogodzin w całym okresie realizacji wynosi: 123 godziny (diagnoza: 43 godziny w okresie wrzesień –październik 2019 r., oraz poradnictwo: 80 godzin od października 2019 r. do października 2020 r.)
 4. WYMAGANIA PROGRAMOWE / ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ: Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu ma pozwolić na identyfikację sytuacji uczestnika, określenie możliwych obszarów rozwoju i zmiany, wsparcie rozwojowe dla implementacji zmiany służącej integracji społecznej i zawodowej. Konsultacje i doradztwo planów postępowania obejmującego poszczególne typy aktywizacji: edukacyjną, społeczną, zawodową i zdrowotną. Wsparcie decyzji w wyborze dalszej ścieżki rozwoju bądź to edukacyjnej bądź zawodowej pod kątem predyspozycji zdrowotnych, a także otwartego rynku pracy. Psycholog przeprowadzi testy psychologiczne. Na tej podstawie powstanie dokument diagnozy wraz z wnioskami dotyczącymi doboru instrumentów wsparcia zawartych w indywidualnym planie opracowanym dla każdego uczestnika, który będzie stanowił kontrakt określający wsparcie udzielane uczestnikowi w ramach projektu – m.in. dalsze kształcenie, praktyki lub staż oraz jego zobowiązanie do aktywnego w nim uczestnictwa. Finalny dokument diagnozy zawierać powinien przeprowadzone testy oraz plan postępowania w projekcie.
  Poradnictwo  psychologiczne wg potrzeb uczestników i ich otoczenia. Psycholog będzie prowadził poradnictwo psychologiczne i rodzinne dla każdego uczestnika i otoczenia wg zgłaszanych potrzeb. Ma to pozwolić na skuteczne wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych uczestników i otoczenia.
 5. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Kwestionariusz osobowy, CV – podpisane i opatrzone klauzulą do celów rekrutacji; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. U.E. L.nr 119, s.1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".
  2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom ukończenia studiów wyższych kierunkowych, ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów w/w dokumentów);
  3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np. referencje lub inne dokumenty w pracy z tożsamą grupą docelową;
  4. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą – aktualna kopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
  5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw obywatelskich;
  6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy;
  7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (klauzula informacyjna).

 

II.  Nabór na stanowisko: TRENER AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZDROWOTNEJ

 1. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: PCPR w Szydłowcu, ul. Metalowa 7; Szydłowiec.
 2. WYMAGANIA: wykształcenie wyższe rehabilitacja, fizjoterapia lub wychowanie fizyczne z uprawnieniami do gimnastyki korekcyjnej, udokumentowane minimum 2-letnie doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć aktywizacji społeczno-zdrowotnej, doświadczenie w projektach ukierunkowanych na tożsamą grupę docelową, obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za przestępstwa umyślne.
 3. FORMA ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, ilość pracogodzin w całym okresie realizacji wynosi 180 godzin lekcyjnych realizowanych w okresie  od października 2019 r. do grudnia 2020 r.
 4. WYMAGANIA PROGRAMOWE / ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ: Zajęcia aktywizacji społeczno-zdrowotnej celem zadania jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych i społecznych (zaradność, samodzielność, aktywność społeczna) utrudniających uczestnikom funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. Wsparcie w ramach aktywizacji społeczno-zdrowotnej ma charakter uniwersalnej aktywizacji zdrowotnej wpływającej na stan zdrowia i kondycje fizyczną. Aktywizacja społeczno-zdrowotna obejmować będzie zajęcia korekcyjno-rehabilitacyjne i sportowe dla uczestników ze względu na różnorodne problemy zdrowotne oraz ogólnie niski poziom kondycji fizycznej i aktywizacji społecznej. Przewidziano przeprowadzenie zajęć ogólnosportowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb tj. wyjścia na basen, nauka tańca, nordic walking, masaże i inne zgodnie z potrzebami osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
 5. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Kwestionariusz osobowy, CV – podpisane i opatrzone klauzulą do celów rekrutacji; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. U.E. L.nr 119, s.1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".
  2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom ukończenia studiów wyższych, ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów w/w dokumentów);
  3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np. referencje lub inne dokumenty w pracy z tożsamą grupą docelową;
  4. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą – aktualną kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
  5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw obywatelskich;
  6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy;
  7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (klauzula informacyjna).


III.  Nabór na stanowisko: TRENER ARTETERAPII

 1. MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: PCPR w Szydłowcu, ul. Metalowa 7; Szydłowiec.
 2. WYMAGANIA: poświadczona dyplomem lub certyfikatem wiedza z zakresu arteterapii, udokumentowane doświadczenie w przeprowadzeniu zajęć arteterapii doświadczenie w pracy w projektach ukierunkowanych na tożsamą grupę docelową; obywatelstwo polskie; pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych; niekaralność za przestępstwa umyślne.
 3. FORMA ZATRUDNIENIA: umowa zlecenie, ilość pracogodzin w całym okresie realizacji wynosi: 60 godzin  – od października 2019 r. do grudnia 2020 r.
 4. WYMAGANIA PROGRAMOWE / ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ: Zajęcia z arteterapii jest działaniem bazującym na dwóch równoważnych elementach: sztuce (twórczości) i terapii. Terapeuta nie koncentruje się ani na wartościach estetycznych wytworzonych obiektów ani na ich aspekcie diagnostycznym. Kontekst psychoterapeutyczny, z właściwymi mu czynnikami leczącymi, stanowi podstawową różnicę pomiędzy arteterapią a zajęciami plastycznymi czy terapią zajęciową. Głównym celem arteterapii jest umożliwienie uczestnikowi dokonania zmiany, wzrostu samooceny i samoakceptacji, rozwoju osobistego poprzez stosowanie materiałów artystycznych w bezpiecznych i sprzyjających temu warunkach. Terapia ma być szczególnie użyteczna dla osób, które mają trudności z wyrażeniem swoich myśli i uczuć drogą werbalną. Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem metod decoupage, zdobienie z wykorzystaniem papieru ryżowego, malowanie na szkle, tworzenie okolicznościowych dekoracji itp.
 5. WYMAGANE DOKUMENTY:
  1. Kwestionariusz osobowy, CV – podpisane i opatrzone klauzulą do celów rekrutacji; „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz.Urz. U.E. L.nr 119, s.1 w celach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji".
  2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (dyplom ukończenia studiów wyższych, ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty) – kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem (Zleceniodawca zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów w/w dokumentów);
  3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe np. referencje lub inne dokumenty w pracy z tożsamą grupą docelową;
  4. w przypadku osoby fizycznej prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą – aktualną kopię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) wpisu do rejestru działalności gospodarczej;
  5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne i posiadaniu pełni praw obywatelskich;
  6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy;
  7. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
  8. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych (klauzula informacyjna).

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA POSZCZEGÓLNE STANOWISKA:

PCPR w Szydłowcu, ul. Metalowa 7; 26-500 Szydłowiec, sekretariat pokój nr 1 z dopiskiem "Nabór na stanowisko pracy - ………….(wpisać właściwe)…………."   do dnia 20.09.2019 r. do godz. 9.00.
Oferty należy składać osobiście lub  pocztą,  na adres: PCPR w Szydłowcu, ul. Metalowa 7; 26-500 Szydłowiec

Informacje dodatkowe:

 1. Aplikacje które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Nie ma możliwości uzupełnienia dokumentów po upływie terminu składania dokumentów rekrutacyjnych oraz przyjmowania ww. dokumentów poza ogłoszeniem.
 3. Zleceniodawca dokona wyboru kandydata na dane stanowisko na podstawie złożonych dokumentów.
 4. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu: www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl w zakładce „Ogłoszenia o naborze” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PCPR w Szydłowcu
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 48/617 47 13 w godz. 800-1500
 6. Osoba do kontaktu: Koordynator projektu – p. Maria MICHALSKA, p. Katarzyna WEŁPA.
 7. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Wymagane oświadczenia dostępne są na stronie  www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl w zakładce „Ogłoszenia o naborze”

 

DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRYM POMOCY RODZINIE
W SZYDŁOWCU
mgr Maria MICHALSKA

WYNIKI NABORU


informacja o wynikach naboru TRENER ARTETERAPII

informacja o wynikach naboru TRENER AKTYWIZACJI SPOŁECZNO - ZDROWOTNEJ

informacja o wynikach naboru PSYCHOLOG

lista kandydatów zgłoszonych do naboru

protokół z otwarcia i oceny ofert