artykuł nr 1

Refundacja ZUS

Jednorazowa refundacja poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu w imieniu Starosty Powiatu Szydłowieckiego może zawrzeć z pracodawcą umowę przewidującą refundację opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku zatrudniania skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez co najmniej 12 miesięcy oraz po tym okresie zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal w stosunku pracy. Mogą tu być skierowane wszystkie osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Szydłowcu. Pracodawca może uzyskać refundację w wysokości nie wyższej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia warunków.