główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORAMCYJNA


1. WYDANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU

2. Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 51 pok. 38, III piętro

3.Podstawa prawna:
ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 58/2003 poz.515
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. Nr 133, poz. 1123)
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych czynności organów związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 37)
• rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 30, poz. 376 ze zm.)
• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 marca 2002 r. w sprawie wysokości opłat za kartę pojazdu (Dz. U. Nr 18, poz.177)

4. Wymagane dokumenty:
• Wniosek
1.W przypadku utraty karty pojazdu organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik karty po:
- przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu
- złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań
- przedstawieniu tablic rejestracyjnych
2.W przypadku zniszczenia karty w stopniu powodującym jej nieczytelność organ rejestrujący na pisemny wniosek właściciela pojazdu wydaje wtórnik karty pojazdu, po:
- przedstawieniu dowodu rejestracyjnego pojazdu
- oddaniu dotychczasowej karty pojazdu
- przedstawieniu tablic rejestracyjnych
3.W przypadku utraty karty pojazdu przed zarejestrowaniem pojazdu, na pisemny wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik karty pojazdu po uzyskaniu potwierdzenia, że utracona karta była wydana. Do wniosku właściciel pojazdu dołącza:
- zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji
- zaświadczenie Policji potwierdzające zgłoszenie utraty karty.

5. Opłaty:
• za wniosek - 5,00 zł
• za każdy załącznik - 0,50 zł
• poświadczenie zgodności duplikatów, wyciągów, wypisów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 3,00 zł
Znaki skarbowe można nabyć w kasie Starostwa Powiatowego (II piętro, pokój 17).

Wykaz wysokości opłat za wydanie karty pojazdu:
Za wydanie karty pojazdu:
- przy pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium RP..........500,00 zł
- dla pojazdu nie dopuszczonego do ruchu lub dopuszczonego do ruchu czasowo albo warunkowo w państwie pochodzenia.................1.000,00 zł
Za wydanie wtórnika karty pojazdu.......................................75,00 zł

6.Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

8. Dodatkowe informacje:
W przypadku współwłasności pojazdu jeden ze współwłaścicieli przedkłada dowody osobiste swój i pozostałych współwłaścicieli.

10. Formularze do pobrania:
wniosek - w załączniku.

Załączniki:
Wniosek.doc 25 KB