Mapa serwisu BIP

Statut

Regulamin

Uchwały Rady Powiatu

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2013

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2012

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2011

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2010

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2009

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2008

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2007

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2006

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2005

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2004

I kwartał

II kwatał

III kwartał

IV kwartał

Rok 2003

I Kwartał

II Kwartał

III Kwartał

IV Kwartał

Rok 2002

IV Kwartał

Uchwały Zarządu Powiatu

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Informacje Urzędu

Zarządzenia Starosty

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

Rok 2007

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2003

Rok 2002

Rok 2001

Rok 2005

Rok 2004

Rok 2012

Rok 2006

Rok 2005

Rok 2004

Wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Strategia Rozwoju Powiatu

Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu

Umowy

Rok 2012

Finanse Powiatu

Finanse 2019

Uchwała budżetowa na rok 2019

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2025

Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bilanse jednostek budżetowych

Finanse 2018

Uchwała budżetowa na rok 2018

Sprawozdania z wykonania budżetu

Finanse 2017

Uchwała budżetowa na rok 2017

Sprawozdania z wykonania budżetu

Finanse 2016

Uchwała budżetowa na rok 2016

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2015

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.

Sprawozdania z wykonania budżetu

Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki

Finanse 2015

Uchwała budżetowa na rok 2015

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Szydłowieckiego na lata 2015 - 2020

Sprawozdania z wykonania budżetu

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2014

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2015, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki

Finanse 2014

Uchwała budżetowa na rok 2014

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2015

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 - 2020

Opinia RIO o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Powiat Szydłowiecki

Finanse 2013

Uchwała budżetowa na rok 2013

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie Uchwały Budżetowej na rok 2014 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2019

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2013 rok

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2013

Finanse 2012

Uchwała budżetowa na rok 2012

Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu

Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2017

Opinia RIO o możliwości sfinansowania planowanego przez Powiat Szydłowiecki w Uchwale Budżetowej na rok 2012 deficytu

Opinia RIO o prawidłowości planowanej przez Powiat Szydłowiecki kwoty długu w latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową

Opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2011

Opinia RIO o przedłożonej przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu budżetu za I półrocze roku 2012, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury i SPZOZ

Sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Szydłowieckiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2012

Finanse 2011

Uchwała budżetowa na rok 2011

Opinia RIO o przedłożonym projekcie budżetu powiatu

Opinia RIO o możliwości wykupu przez Powiat Szydłowiecki obligacji komunalnych

Finanse 2010

Uchwała budżetowa na rok 2010

Finanse 2009

Uchwała budżetowa na rok 2009

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

Finanse 2008

Uchwała budżetowa na rok 2008

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym projekcie budżetu na rok 2008

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2008 i lata następne

Finanse 2007

Uchwała budżetowa na rok 2007

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu

Sprawozdanie o stanie należności

Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie

Sprawozdanie o stanie zobowiązań

Finanse 2006

Uchwała budżetowa na rok 2006

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu

Uchwała RIO w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 2006

Finanse 2005

Uchwała budżetowa na rok 2005

Finanse 2004

Uchwała budżetowa na rok 2004

Finanse 2003

Uchwała budżetowa na rok 2003

Majątek Powiatu

Informacja o mieniu powiatu

Informacja o długu publicznym

Procedury przyjmowania i załatwiania spraw

Budownictwo

Zatwierdzenie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę

Wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora

Wydawanie pozwolenia na rozbiórkę

Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont

Wniosek o wydanie dziennika budowy

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Wydanie decyzji o nięzbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości

Komunikacja i transport

Wydanie prawa jazdy po egzaminie

Wymiana praw jazdy

Wydanie wtórnika praw jazdy lub pozwolenia, zmiana danych zawartych w prawie jazdy

Wydanie międzynarodowych praw jazdy

Wydanie zatrzymanego prawa jazdy

Wydawanie legitymacji instruktora nauki jazdy

Wydawanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szklenia kierowców

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Wydawanie uprawnienia diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów

Rejestracja pojazdu

Czasowa rejestracja pojazdu

Wyrejestrowanie pojazdu

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

Wymiana dowodu rejestracyjnego lub wydanie jego wtórnika

Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej

Wydanie wtórnika karty pojazdu

Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej, nalepki na tablice rejestracyjne

Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym

Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób i rzeczy

Wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne osób i rzeczy

Wydanie wpisu, wtórnika, zgłaszanie zmiany w posiadanej licencji lub zaświadczeniu na przewozy drogowe osób i rzeczy

Analiza Statystyczna Ośrodków Szkolenia Kierowców w zakresie zdawalności i uwzględnionych skarg

Edukacja, zdrowie, kultura i sport

• Wydawanie skierowań do Zakładu Pięlęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu

• Nadanie szkole lub placówce niepublicznej uprawnień szkoły publicznej

• Wpis do ewidencji uczniowskich klubów sportowych

• Ewidencja stowarzyszeń kultury fizycznej nieprowadzących działalności gospodarczej

• Przeprowadzanie postępowania egzaminacyjnego (na wniosek zainteresowanego nauczyciela) i nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

• Kierowanie - na wniosek rodziców - na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego do szkoły specjalnej lub ośrodka szkolno-wychowawczego na terenie najbliższego powiatu prowadzącego taką szkołę lub ośrodek

Ochrona środowiska

• Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza

• Wydawanie pozwoleń w zakresie gospodarki odpadami

• Udzielenie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin pospolitych ze złóż

• Wydawanie pozwoleń na emitowanie hałasu do środowiska

• Wydawanie pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych

• Uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

• Uzgadnianie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, lub na zmianę sposobu użytkowania terenu dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

• Sprawowanie nadzoru nad właściwą gospodarką leśną, związaną z wykonywaniem zabiegów profilaktycznych, ochronnych, przeciwpożarowych, zwalczających szkodniki, przebudowa drzewostanów bądź ponownego zalesienia

• Przyjmowanie wniosków (zgłoszeń) od właścicieli lasów na wyrąb drzew, sprawdzanie stanu prawnego i cechowanie oraz wydawanie „Świadectw legalności pozyskania drewna”

• Zawieranie umów i zatwierdzanie planów łowieckich oraz rozliczanie funduszów dzierżawnych na poszczególne gminy i nadleśnictwa

• Wydawanie pozwoleń na hodowanie i trzymanie Chartów rasowych lub ich mieszkańców

• Rejestrowanie niektórych gatunków zwierząt i roślin podlegających ochronie

• Realizacja dotacji i pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i przyznanych limitów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Sprawy obywatelskie

Zezwolenie na sprowadzenie zwłok lub szczątków z obcego państwa do miejsca pochówku

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Geodezja

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania

Stan Twojej Sprawy

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Wybory 2018

WYNIKI WYBORÓW- Protokół z wyborów do Sejmiku Województwa

WYNIKI WYBORÓW - Protokół z wyborów do Rady Powiatu Szydłowieckiego

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu z dnia 4 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Radomiu I o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Szydłowieckiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury

Uchwały Powiatowej Komisji Wyborczej w Szydłowcu

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Radomiu I w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Powiatu w Szydłowcu

Obwieszczenie w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Kalendarz wyborczy

Wybory 2014

Wybory 2010

Powiatowa Komisja Wyborcza w Szydłowcu - skład, siedziba, dyżury

Informacja dot. Urzędnika Wyborczego i Pełnomocnika ds. informatycznej obsługi terytorialnej komisji wyborczej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu

Zarząd Dróg Powiatowych

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Wnioski do pobrania

Ogłoszenia o naborze

Sprawozdania finansowe

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"

Dane jednostki

Dyrekcja

Podstawy prawne

Zasady organizacyjne

Rehabilitacja

Ogłoszenia Przetargów

Tablica ogłoszeń

Sprawozdania

Klauzula informacyjna

Redakcja Biuletynu

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Łaziskach

Statut

Klauzula informacyjna

Sprawozdania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Podstawa prawna, zakres obowiązków, kompetencje, zadania publiczne

Struktura

Klauzula informacyjna

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON

Zamówienia publiczne

Ogłoszenia o naborze

Sprawozdania finansowe

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu

Dane podstawowe

Struktura Urzędu

Regulamin i struktura organizacyjna

Wykaz stanowisk i ich lokalizacja

Zadania i status prawny

Majątek jednostki

Bilans jednostki

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Kontrole

Kontrola Zarządcza

Kontrole zewnętrzne

Kontrole wewnętrzne

Aktualności

Ogłoszenia

Przetargi

Prawo pracy

Informacje dla bezrobotnych

Uprawnienia i obowiązki

Terminy wypłaty świadczeń

Informacje dla poszukujących pracy

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Klub Pracy

Instrumenty Rynku Pracy

Usługi Rynku Pracy

Stawki, kwoty, wskaźniki

Elektroniczna rejestracja

Informacje dla pracodawców

Instrumenty Rynku Pracy

Usługi Rynku Pracy

Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy zgodnie z art. 59b ustawy o promocji

PFRON

Europejski Fundusz Społeczny

Projekty w realizacji

Projekty zakończone

Ewaluacja projektu

Oferty pracy

Statystyka

Roczne sprawozdanie z działalności PUP

Ochrona danych osobowych

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej

Zasady udostępniania informacji publicznej przez Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu.

Redakcja Biuletynu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Zakres obowiązków i kompetencje

Statut

Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

Regulamin działalności Zespołu Orzekającego

Ogłoszenia o naborze

Klauzula informacyjna

Sprawozdania finansowe

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza

Dokumentacja Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza

Tablica ogłoszeń

Sprawozdania finansowe jednostki

Klauzula informacyjna

Oświadczenia majątkowe

Rok 2002

Rok 2003

Radni

Członkowie Zarządu

Skarbnik

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Rok 2004

Radni

Członkowie Zarządu

Skarbnik

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Rok 2005

Radni

Członkowie Zarządu

Skarbnik

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Rok 2006

Radni

Starosta

Sekretarz

Skarbnik

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Rok 2007

Radni

Starosta

Sekretarz

Skarbnik

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Rok 2008

Radni

Starosta

Sekretarz

Skarbnik

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Rok 2009

Radni

Starosta

Sekretarz

Skarbnik

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Rok 2010

Radni

Starosta

Sekretarz

Skarbnik

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Rok 2011

Radni

Starosta

Sekretarz

Skarbnik

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Rok 2012

Radni

Starosta

Sekretarz

Skarbnik

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Rok 2013

Radni

Starosta

Sekretarz

Skarbnik

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Rok 2014

Radni

Starosta

Sekretarz

Skarbnik

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Rok 2015

Radni

Starosta

Sekretarz

Skarbnik

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Rok 2016

Radni

Starosta

Wicestarosta

Sekretarz

Skarbnik

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Rok 2017

Radni

Starosta

Wicestarosta

Sekretarz Powiatu

Skarbnik Powiatu

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Rok 2018

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Starosty

Kontrole

Kontrole zewnętrzne w Starostwie Powiatowym

Jednostki Organizacyjne

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza

Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza

Statut Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza

Zarząd Dróg Powiatowych

Statut Zarządu Dróg Powiatowych

Regulamin Organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

Statut Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"

Statut Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta"

Zespół Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach

Statut Zespołu Placówek Pomocy Dziecku i Rodzinie w Łaziskach

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej

Statut Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Statut Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowy Urząd Pracy

Statut Powiatowego Urzędu Pracy

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Typu Rodzinnego w Wysokiej

Statut Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej Typu Rodzinnego w Wysokiej

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Statut Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Statut Powiatowej Biblioteki Publicznej

Powiatowe służby, inspekcje i straże

Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Szydłowcu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Orońsku

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Organizacje pozarządowe

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego

Związki członkowskie

Związek Powiatów Polskich

Sprawozdania z realizacji programu współpracy

Petycje

Rok 2018

Rejestry, ewidencje i archiwa

Biuro Rady Powiatu

Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich

Wydział Budownictwa i Architektury

Wydział Komunikacji i Transportu

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa

Archiwum Zakładowe

Klauzula informacyjna

Redakcja Biuletynu