główna zawartość
artykuł nr 1

KARTA INFORMACYJNA


1. WYDANIE WYPISU, WTÓRNIKA, ZGŁASZANIE ZMIANY W POSIADANEJ LICENCJI
LUB ZAŚWIADCZENIU NA PRZEWOZY DROGOWE OSÓB I RZECZY.

2. Nazwa wydziału:

Wydział Komunikacji i Transportu
tel. 486177000 wew. 50 pok. 37, III piętro

3. Podstawa prawna:
• art. 11 ust. 3, art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym(Dz. U. Nr 125, poz. 1371).

4. Wymagane dokumenty:
- wniosek
- dokumenty, które uległy zmianie określone we wniosku na wykonywanie krajowego transportu drogowego.

5. Opłata:
• za wniosek - 5,00 zł
• za każdy załącznik - 0,50 zł
• poświadczenie zgodności duplikatów, wyciągów, wypisów lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej stronicy - 3,00 zł
Opłata administracyjna (wnoszona na konto) za wydanie dokumentu:
- 1 wypis z licencji: 10% opłaty za licencję,
- za wydanie 1 wypisu: 1% opłaty za licencję,
- za 1 wypis z zaświadczenia: 100 zł.,
- za dokonanie zmiany w licencji: 10% opłaty za licencję,
- za wydanie wtórnika licencji: 10% opłaty za licencję.

6. Termin załatwienia sprawy:
Termin załatwienia sprawy do 30 dni od daty wpływu dokumentów.

7. Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Starosty Szydłowieckiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa: za odwołanie 5,00 zł.; za każdy załącznik: 0,50 zł.

8. Dodatkowe informacje:
Przewoźnik drogowy jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania. Dotyczy to w szczególności zawieszania działalności na okres do 6 miesięcy, utraty ważności dokumentów lub danych tam zawartych.
Wypisu z licencji lub zaświadczenia oraz ich wtórników nie można odstąpić osobom trzecim ani przenosić uprawnień z niej wynikających na osobę trzecią.
Wniosek składa i potwierdza odbiór dokumentu wyłącznie przedsiębiorca lub osoba przez niego upoważniona.

9. Formularze do pobrania:
-