OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu Teraz TY !

Loga Fundusze Europejskie - Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Powiat Szydłowiecki
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO NABORU PARTNERA

do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu
Teraz TY !


w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem
Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

Szydłowiec 19 grudnia 2018 rok

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U z 2014 r. poz. 1146, z późn. zm.)

Powiat Szydłowiecki / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
ogłasza otwarty nabór Partnera
do wspólnego przygotowania i realizacji wniosku o dofinansowanie projektu
Teraz TY !
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

A.  Cel naboru Partnera
Celem naboru jest wyłonienie Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Planowana wartość projektu wynosi około 600 tys. zł. Istnieje możliwość modyfikacji przedmiotowej kwoty w ramach negocjacji pomiędzy partnerami. Projekt dofinansowany będzie w 80% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

B.  Opis działań i zakres tematyczny projektu
Celem projektu Teraz TY ! jest aktywna integracja 43 osób (28 kobiet i 15 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym 20 osób z niepełnosprawnościami (9 kobiet i 11 mężczyzn) zamieszkujących obszar powiatu szydłowieckiego w okresie od czerwca 2019 do grudnia 2020.
Projekt zakłada realizację następujących zadań: diagnoza indywidualnych potrzeb uczestników, praca socjalna, wyjazdowa aktywizacja społeczna z zajęciami rehabilitacyjno-sportowymi, szkolenia podnoszące, zmieniające lub uzupełniające kwalifikacje zawodowe, wyjazdowe Warsztaty Psychologiczne z pracą nad zmianą wizerunku, wsparcie psychologiczne i rozwojowe, aktywizacja społeczno-zdrowotna, szkolenia pierwszej pomocy, wyjazdowy Trening Kompetencji Społecznych oraz wyjazdy aktywizacyjne – mające na celu wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu Powiatu Szydłowieckiego.

C.  Cel partnerstwa i zasady współpracy
Celem partnerstwa jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu pn.: Teraz TY ! do konkursu zamkniętego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
Przewiduje się, iż partner wiodący projektu – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu będzie odpowiedzialne za zarządzanie merytoryczne projektem (m. in. nadzór nad udzielanym wsparciem) oraz administracyjne (m.in. sprawozdawczość finansową i merytoryczną, kontakty z Instytucją Zarządzającą RPO WM, Instytucją Pośredniczącą RPO WM, monitoring projektu, archiwizację dokumentacji, nadzór nad budżetem i harmonogramem projektu), a Partner będzie wspierał lidera w przygotowaniu dokumentacji projektowej, dokona ewaluacji, będzie odpowiedzialny za realizację merytorycznych działań, (m.in: wyjazdowe Warsztaty Psychologiczne z pracą nad zmianą wizerunku, wsparcie psychologiczne i rozwojowe, szkolenia pierwszej pomocy oraz wyjazdowy Trening Kompetencji Społecznych oraz szkolenia podnoszące, zmieniające lub uzupełniające kwalifikacje zawodowe). Działaniem wspólnym będzie przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb uczestników.
Szczegółowe zasady partnerstwa zostaną określone w umowie o partnerstwie po zakończeniu negocjacji z wybranymi oferentami. Umowa o partnerstwie określi w szczególności:
a)  przedmiot umowy, w tym tytuł projektu, nazwę programu, Działania, Poddziałania oraz funduszu w ramach którego otrzymał dofinansowanie;
b)  strony umowy oraz ich prawa i obowiązki;
c)  zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie;
d)  partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania partnerstwa (upoważnienie dla partnera wiodącego do reprezentowania partnerstwa stanowi załącznik do umowy o partnerstwie);
e)  budżet projektu ze wskazaniem źródeł finansowania wydatków oraz uwzględnieniem kosztów pośrednich w podziale na partnerów, numery rachunków bankowych partnerów wyodrębnionych na potrzeby realizacji projektu, harmonogram płatności oraz sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu oraz wzór zestawienia dokumentów potwierdzających wydatki;
f)  zobowiązanie partnerów do stosowania obowiązujących przepisów prawa unijnego, krajowego oraz Wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie obowiązującym partnera wiodącego i w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu i umowie o dofinansowanie projektu;
g)  sposób egzekwowania przez partnera wiodącego od partnera projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera;
h)  sposób postępowania w przypadku naruszenia lub niewywiązania się stron z porozumienia lub umowy.

D.  Kryteria wyboru partnera
Wymagania wobec Partnera:
a)  zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa;
b)  deklarowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa;
c)  doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze;
d)  współpraca w trakcie przygotowania wniosku o dofinansowanie;
e)  wybór partnerów ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie, określonych regulaminu konkursu.

Specyfikacja wymagań wobec partnera:
1. Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze, w szczególności:
a)  projektów partnerskich
b)  ukierunkowanych na grupę docelową objętą interwencją projektową
c)  przedsięwzięć zrealizowanych na terenie województwa mazowieckiego
d)  realizacji zadań merytorycznych – przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb uczestników, wyjazdowe Warsztaty Psychologiczne z pracą nad zmianą wizerunku, wsparcie psychologiczne i rozwojowe, szkolenia pierwszej pomocy oraz wyjazdowy Trening Kompetencji Społecznych
2. Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego Partnera z realizacją celu partnerstwa.
3. Uczestnictwo w realizacji projektu na każdym jego etapie, co oznacza również wspólne przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu oraz wspólne zarządzanie projektem, przy czym partner może uczestniczyć w realizacji tylko części zadań w projekcie.
4. Wniesienie do projektu zasobów organizacyjnych, technicznych i finansowych oraz osób, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu – posiadających odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć.
5. Wyrażenie zgody na upublicznienie informacji o wybraniu jego instytucji do pełnienia funkcji Partnera.

E.  Dokumenty stanowiące ofertę w niniejszym postępowaniu
1. Formularz Oferty, w którym podmiot ubiegający się o wybór na partnera projektu w procedurze otwartego naboru zobowiązany jest:
a)  wykazać zgodność profilu działalności z celami partnerstwa,
b)  przedłożyć deklarację współpracy z partnerem wiodącym w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
c)  przedłożyć aktualny wypis KRS lub z odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera oraz umocowanie osób reprezentujących,
d)  przedłożyć oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
e)  przedłożyć sprawozdanie finansowe – bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty rok obrotowy zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności,
f)  przedłożyć zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy dla siedziby podmiotu,
g)  przedłożyć oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wybór na partnera o braku wykluczenia z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych),
h)  określić zakres wkładu w realizację celów partnerstwa, w szczególności poprzez zagwarantowanie odpowiednich zasobów ludzkich, zasobów organizacyjnych, technicznych i finansowych, przy oczekiwanym minimalnym wkładzie organizacyjnym polegającym na zapewnieniu dostępności form wsparcia na terenie Powiatu Szydłowieckiego.
i)  wykazać doświadczenie przy realizacji min. 3 projektów o wartości zbliżonej do kosztów całkowitych projektu TERAZ TY! w ciągu ostatnich 5 lat obejmujących usługi społeczne na rzecz tożsamej grupy docelowej.
j)  wykazać doświadczenie w ciągu ostatnich 3 lat w świadczeniu wsparcia społecznego w zakresie – przeprowadzenie diagnozy indywidualnych potrzeb uczestników, wyjazdowe Warsztaty Psychologiczne z pracą nad zmianą wizerunku, wsparcie psychologiczne i rozwojowe, szkolenia pierwszej pomocy oraz wyjazdowy Trening Kompetencji Społecznych – co najmniej po jednej usłudze z każdego rodzaju
k)  wykazać doświadczenie w realizacji projektów partnerskich
l)  wykazać zasoby organizacyjne, techniczne i finansowych oraz osoby, które będą bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu.
2. Wymagania określone w pkt.1 ppkt. a-g stanowią kryteria formalne. Niespełnienie co najmniej jednego kryterium formalnego powoduje odrzucenie oferty.
3. Wymagania określone w pkt.1 pkt. h-l stanowią kryteria merytoryczne, których wartość punktowa została określona w formularzu oferty na partnera.
4. W przypadku partnerstwa podmiotów:
a)  wymagania określone w pkt.1 ppkt. a-f dotyczą każdego podmiotu i muszą być spełnione przez każdy podmiot z osobna,
b)  wymagania określone w pkt.1 pkt. g-j mogą być spełnione łącznie przez podmioty ubiegające się o wybór na partnera projektu.

5. Oferent ma obowiązek poinformować osoby, których dane osobowe podaje w ofercie lub dokumentach złożonych wraz z ofertą, o udostępnieniu ich danych partnerowi wiodącemu w celu realizacji procesu wyboru partnera. Oferent zobowiązuje się w imieniu partnera wiodącego do przekazania wszystkim osobom, których dane udostępnił na potrzeby postępowania przetargowego, informacji, o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
6. Podmiot/podmioty ubiegający/e się o wybór na Partnera projektu zobowiązany/e są wskazać w Formularzu oferty Lidera Partnerów do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy partnerstwa. Przed podpisaniem umowy Lider może żądać umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie.
7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot składający ofertę. W przypadku podmiotów wspólnie składających ofertę, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty lub pełnomocnika.
8. Oferty składne przez potencjalnych Partnerów ponadto muszą zawierać następujące dokumenty:
a)  Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do kontaktów w sprawie współpracy;
b)  Wykaz osób przewidzianych do realizacji celów partnerstwa;
c)  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu.


F.  Termin i miejsce składania ofert oraz wybór partnera
1. Oferty, w formie pisemnej, należy składać do dnia 11 stycznia 2019 r. do godziny 8:00 pocztą lub osobiście na adres:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec
w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
Oferta partnerstwa do projektu Teraz TY !
– Nie otwierać do dnia 11 stycznia 2019 r. przed godz. 8:30.
2. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentacji.
3. Kopie dokumentów dołączone do oferty muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.
4. Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie. W przypadku ofert wysyłanych pocztą, decyduje data wpływu do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, nie data stempla pocztowego.
5. Oferty, które nie spełnią wymagań formalnych zostaną odrzucone.
6. Oferty wraz z pozostałymi dokumentami nie będą zwracane Oferentom.
7. Ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert będzie się odbywać w oparciu o punktację przyznaną według kryteriów wskazanych w Formularzu Oferty.
8. Na podstawie liczby punktów przyznanych dla poszczególnych ofert sporządzona zostanie lista rankingowa ocenionych ofert.
9. W przypadku uzyskania przez dwóch lub więcej partnerów takiej samej liczby punktów, przeprowadzone zostaną indywidualne spotkania kwalifikacyjne z każdym z nich. Podczas spotkania zostanie dokonana weryfikacja przyznanej punktacji i ostateczny wybór partnera. Jeśli po weryfikacji ocena nie ulegnie zmianie i kandydaci nadal będę mieli jednakową liczbę punktów, decydować będzie wysokość proponowanego przez oferenta wkład finansowy.
10. Z podmiotem, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zostanie zawarta Umowa o Partnerstwie.
11. Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec, w terminie do 2 dni roboczych od dnia zakończenia naboru.


G.  Procedura odwoławcza
1. Podmioty, które nie zostały wybrane do pełnienia funkcji partnera mają możliwość wniesienia odwołania w nieprzekraczalnym terminie 2 dni roboczych od ogłoszenia wyników naboru w formie pisemnej, na adres składania ofert.
2. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 2 dni roboczych od daty wpływu przez komisję powołaną przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu.
3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia środka odwoławczego przewiduje się uwzględnienie kandydatury w tworzeniu ostatecznej listy partnerów.
4. Informacja o wynikach odwołania zostanie podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.pcpr.szydlowiecpowiat.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w w Szydłowcu, ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec.

H.  Informacja dodatkowa
1. Partnerem projektu może być podmiot, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe oraz wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w  Szydłowcu będzie uczestniczyć w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu.
2. Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)
3. Planowany termin realizacji projektu: czerwiec 2019 – grudzień 2020.
4. Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego partnera.
5. Partnerska realizacja projektu nie jest gwarantowana i będzie on uzależniony od uzyskania środków dofinansowania jego realizacji.
6. Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny oraz do zmiany niniejszego ogłoszenia.
7. Osoba uprawniona do kontaktu: Maria Michalska, e- mail: pcpr44@o2.pl

I.  Załączniki
Załącznik nr 1. Formularz Oferty,


Zatwierdzam
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
MARIA MICHALSKA