Deklaracja Dostępności

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron internetowych

www.szydlowiecpowiat.pl
www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

Deklarację sporządzono dnia: 2020-08-11
Aktualizację sporządzono dnia: 2021-09-21

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
26-500 Szydłowiec
Plac Marii Konopnickiej 7
Te.: 48 617 70 00
E-mail: Starostwo@szydlowiecpowiat.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • informacje zamieszczone na stronie BIP są w formie skanów,
 • pochodzące z różnych źródeł.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Brak.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej  prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową w sprawie dostępności jest Dominik Wlazło, dominik.wlazlo@szydlowiecpowiat.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 48 617 70 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej , aplikacji mobilnej lub ich elementów.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem,
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Starostwo Powiatowe zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli Starostwo Powiatowe nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości i wskaże alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę, a także powiadomić www.rpo.gov.pl

Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Plac Marii Konopnickiej 7

Budynek trzykondygnacyjny bez windy, wyposażony w platformę dźwigową zlokalizowaną w tylnej części budynku (od strony Urzędu Skarbowego). Przy platformie na wys. 1m zlokalizowany jest domofon dla osób chcących wezwać obsługę platformy dźwigowej. Wejście główne do budynku nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Na pierwszym i drugim piętrze główny hol oddzielony jest od korytarza drzwiami przeszklonymi (drzwi dwuskrzydłowe o szerokości 130 cm).  Komunikacja na kondygnację I i II odbywa się schodami o szerokości ok. 190 cm, natomiast komunikacja na piętro III odbywa się klatką schodową o szerokości  85 cm. Korytarz na trzecim piętrze posiada różnice poziomów w postaci schodka o wysokości 5 cm. Wszystkie schody wykonane są z betonu/lastriko, bez listew przeciwpoślizgowych, wyposażone są w barierki ochronne. Do poszczególnych pokoi wchodzi się z korytarzy o szerokości umożliwiających swobodne wymijanie osób. Na terenie budynku jest możliwość poruszania się osób niewidomych z psem przewodnikiem. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie jest on wyposażony w pętlę indukcyjną, ani informacje w języku braill’a, jak też w system informacji dźwiękowej. Toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób  niepełnosprawnych. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Punktu Obsługi Klienta. Budynek posiada parking dla interesantów oraz wydzielone na nim miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.


Budynek Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 170

Budynek dwukondygnacyjny, posiada jedno wejście wyposażone w platformę dla osób niepełnosprawnych korzystających z wózków inwalidzkich. Przy platformie na wys. 1m zlokalizowany jest dzwonek do wezwania obsługi. Na terenie budynku jest możliwość poruszania się osób niewidomych z psem przewodnikiem. Korytarze na parterze i  I piętrze mają szerokość od 117 cm do 275 cm. Korytarze na II piętrze mają szerokość od 100 cm do 220 cm. Komunikacja z parteru (wysokość przejścia 185 cm) na I i II piętro odbywa się schodami o szerokości 100 cm. Wszystkie schody wykonane są z betonu/lastriko, bez listew przeciwpoślizgowych, wyposażone są w barierki ochronne . Drzwi do pokoi mają szerokości od 80 cm do 90 cm. W budynku funkcjonuje winda wyposażona również w przyciski w języku braill’a oraz system powiadamiania dźwiękowego. Na parterze budynku znajduje punkt informacyjny Starostwa oraz toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego, nie jest on wyposażony w pętlę indukcyjną. Budynek posiada parking dla interesantów oraz wydzielone na nim miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Nasz serwis BIP został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji ( test).

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML5
 • WCAG 2.1 (minimum AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

 • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
 • Inicjatywa i2010
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • Zmiana wielkości czcionki,
 • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),
 • Zmiana kontrastu.

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

certyfikat dostępności Jednostka Bez Barier

Certyfikat przyznany w następstwie przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności cyfrowej serwisu BIP dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).


*) Niniejszy Certyfikat „Jednostka Bez Barier” potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie informuje o poziomie dostępności wszystkich treści publikowanych przez: Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.