Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia przetargów 2021

Remont sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu przy placu Marii Kono...

Utworzony: 2021-07-23 | Zmodyfikowany: 2021-07-23 14:01

2. Rok 2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 9...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/właścicieli działki numer 904, 905/1 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości numer 904 położonej w miejscowości Orońsko, gmina Orońsko. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.60.2021

Utworzony: 2021-07-22 | Zmodyfikowany: 2021-07-22 15:15

3. Ogłoszenia przetargów 2021

Remonty dróg powiatowych

Remonty dróg powiatowych

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-07-21 13:19

4. Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego

Wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu szydłowieckiego prowadzi Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich, pok.206. Kontakt: pl. M. Konopnickiej 7 26 - 500 Szydłowiec tel. 48 617 70 22 fax 48 617 70 09 e-mail: ngo@szydlowiecpowiat.pl

Utworzony: 2014-05-23 | Zmodyfikowany: 2021-07-20 10:54

5. Rok 2021

Informacja o dokonaniu zgłoszenia wykonania wewnętrznej instalacji gazu

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane. Znak sprawy: BA.6743.223.2021 Data wpływu 19.07.2021 r. Inwestor Kamil Wierzbicki Temat inwestycji Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym Adres inwestycji Szydłowiec, ul. Witosa Obręb ewid. 143005_4....

Utworzony: 2021-07-20 | Zmodyfikowany: 2021-07-20 10:40

6. Kadencja 2018 - 2023

Interpelacja dotycząca propozycji wniosków do naboru w Rządowym Funduszu Polski Ład:...

Interpelacja radnej Joanny Kowalik dotycząca propozycji wniosków do naboru w Rządowym Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego/związków JST.

Utworzony: 2021-07-20 | Zmodyfikowany: 2021-07-20 09:36

7. Ogłoszenia przetargów 2021

Przebudowa drogi powiatowej Chustki-Pogroszyn odcinek w miejscowości Korzyce - gr. p...

Utworzony: 2021-07-19 | Zmodyfikowany: 2021-07-19 14:27

8. Ogłoszenia przetargów 2021

Przebudowa drogi powiatowej nr 4025W Wolanów- Orońsko odc. Guzów- Wolanów

Utworzony: 2021-07-19 | Zmodyfikowany: 2021-07-19 13:51

9. Radni

Radni Rady Powiatu w Szydłowcu

Oświadczenia majątkowe za rok 2020.

Utworzony: 2021-07-15 | Zmodyfikowany: 2021-07-16 11:40

10. Rok 2021

Ogłoszenie Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 lipca 2021 r., znak: GN.6853.12.2021.TB

Ogłoszenie Starosty Szydłowieckiego z dnia 8 lipca 2021 r., znak: GN.6853.12.2021.TB o zamiarze wszczęcia postępowania adm. dot. udostępnienia nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym- dz. nr 451 w m. Wola Korzeniowa, gm. Szydłowiec w celu wykonania robót związanych z rozbiórką istniejącej sieci elektroenergetycznej napowietrznej średniego napięcia.

Utworzony: 2021-07-15 | Zmodyfikowany: 2021-07-15 13:46

11. Aktualności

GRANT dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta w Łaziskach

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach otrzymał grant na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w Ramach V Osi priorytetowej: Wspa...

Utworzony: 2021-07-15 | Zmodyfikowany: 2021-07-15 11:49

12. Ogłoszenia

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu ul. Metalowa 7, 26-500 Szydłowiec OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Na podstawie art. 6, art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szydłowcu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: SPECJALISTY DS. EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ w Dziale Ewidencji, Świadczeń i Informacji.

Utworzony: 2021-07-12 | Zmodyfikowany: 2021-07-12 14:06

13. Rok 2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 5...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/właścicieli działki numer 588 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości numer 593, 594 położonej w miejscowości Ciechostowice, gmina Szydłowiec. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.426.2021

Utworzony: 2021-07-12 | Zmodyfikowany: 2021-07-12 12:34

14. Rok 2021

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej numer 5...

Wykonawca prac geodezyjnych zawiadamia właściciela/właścicieli działki numer 56 o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic nieruchomości numer 53/2 położonej w miejscowości Chronów Kolonia, gmina Orońsko. Zgłoszenie prac geodezyjnych nr GN.6642.1.536.2021

Utworzony: 2021-07-09 | Zmodyfikowany: 2021-07-09 15:02

15. Rok 2021

Zawiadomienie o zebraniu uczestników scalenia gruntów części miasta Szydłowiec w cel...

Starosta Szydłowiecki zawiadamia o zebraniu uczestników scalenia gruntów części miasta Szydłowiec w celu wyboru dodatkowych członków rady uczestników scalenia

Utworzony: 2021-07-09 | Zmodyfikowany: 2021-07-09 12:34

16. Rok 2021

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia budowy oświetleniowej linii ni...

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późniejszymi zmianami), Starosta Szydłowiecki informuje o upływie terminu na wniesienie sprzeciwu do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy. Znak sprawy: BA.6743.143.2021 Data upływu terminu 10.06.2021 r. Inwestor Gmina Orońsko ul. Szkolna 8 26-505 Orońsko Temat inwestycji Budowa napowietrznej linii oświetleniowej niskiego napięcia przy drodze powiatow...

Utworzony: 2021-07-09 | Zmodyfikowany: 2021-07-09 09:47

17. Rok 2021

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3 ustawy. Znak sprawy: BA.6743.213.2021 Data wpływu 08.07.2021 r. Inwestor Gmina Orońsko ul. Szkolna 8 26-505 Orońsko Temat inwestycji Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla rejonu ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w Orońsku Adres inwestycji Ob...

Utworzony: 2021-07-09 | Zmodyfikowany: 2021-07-09 09:41

18. Dotacje

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z za...

Ogłoszenie dotyczące otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym osób niepełnosprawnych oraz zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zleconych przez Powiat Szydłowiecki organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Utworzony: 2021-06-10 | Zmodyfikowany: 2021-07-09 09:31

19. Rok 2021

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy instalacji zbiornikowej na gaz płynny z wew...

Na podstawie art. 30a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 133 z późniejszymi zmianami), Starosta Szydłowiecki informuje o dokonaniu zgłoszenia instalowania, o którym mowa w art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d ustawy Prawo budowlane. Znak sprawy: BA.6743.143.2021 Data wpływu 25.06.2021 r. Inwestor Mieczysław Szczepański Temat inwestycji Wykonanie instalacji zbiornikowej na gaz płynny z pojedynczym naziemnym zbiornikiem o pojemności 2,7 m3 z przyłącze...

Utworzony: 2021-06-30 | Zmodyfikowany: 2021-07-08 08:40

20. Przyjmowanie zgłoszeń robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę / rozbiórkę / remont

KARTA INFORMACYJNA

1. ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA BUDOWY I ROBÓT BUDOWLANYCH NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ / ROZBIÓRKĘ / REMONT 2. Nazwa wydziału: Wydział Budownictwa i Architektury 3. Podstawa prawna: • art.30 ust.1, art.31 ust.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.). 4. Wymagane dokumenty: • Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych. Do zgłoszenia należy dołączyć: • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele b...

Utworzony: 2003-09-16 | Zmodyfikowany: 2021-07-08 08:34