Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Szabasówki Lewej dla potrzeb obiektów wodnych położonych na działce nr ew. 962/6 w miejscowości Chlewiska, gmina Chlewiska zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ewę Sabat

 

 

Załączniki
Załącznik   200.604 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przejście kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Korzeniówki w : km 7+105, km 8+130, km 8+295, km 8+300, km 8+350 w miejscowości Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez EKOSFERA Krystyna Fejfer.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   200.035 KB

Zawiadomienie

Zawiadomienie dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu do projektu operatu opisowo kartograficznego ewidencji gruntów, budynków i lokali dla obrębów ewidencyjnych: Broniów, Cukrówka, Krawara, Ostałów, Ostałówek, Sulistrowice, Zaława, Zawonia położonych w gminie Chlewiska.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   857.855 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z rzeki Korzeniówki do fosy i zrzut nadmiaru wody do rzeki oraz wykonanie progu na rowie doprowadzającym wodę do fosy wraz z piętrzeniem wody do wysokości H=0,35m, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez inż. Leszka Cymesa oraz dr inż. Ireneusza Cymesa.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   203.803 KB

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia linii brzegowej rzeki Świłówki.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   148.788 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Oronki w km 5+270 siecią kanalizacyjną (kanałem tłocznym PE Dn 125 mm) zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez Biuro Projektów Systemów Wodno-Ściekowych EKOSAN z Lublina.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   190.678 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych z terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Mirowie do ziemi, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym wraz z aneksem.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   190.676 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ewę Matygę.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   215.330 KB

Informacja

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność SKARBU PAŃSTWA przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Załączniki
Informacja.pdf   43.342 KB
Wykaz nieruchomości.pdf   29.865 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków opadowych i wód chłodniczych do ziemi, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez p. mgr inż. Ryszarda Wojtalę oraz aneksem do operatu opracowanym przez p. Norberta Wiśniewskiego specjalistę ds. Ochrony Środowiska i BHP.

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie piasków ze złoża „Wysoka VI”