Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Szydłowiec

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych położonych w miejscowości Szydłowiec.

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na zabudowanie istniejącego rowu przydrożnego przepustem rurowym O 600 mm, umocnienie istniejącego wylotu do rowu melioracyjnego oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi tj. rowu melioracyjnego w ramach przebudowy rowu przydrożnego przy ul. Ogrodowej w Chlewiskach (działka nr ew. 65), zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez p. mgr inż. Krystynę Fejfer.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   196.578 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – przejść przez rzekę Korzeniówkę przepustami dwuotworowymi: w km 8+330 o długości L=7,0m oraz w km 8+432 o długości L=2,0m w miejscowości. Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez p. mgr inż. Ewę Sabat.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   176.804 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod projektowanym zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km  56+285 (strona prawa - działka drogowa o nr ewid. 255), na teren działki o nr ewid. 325/5, zlokalizowanej
w miejscowości Lipienice Dolne, gmina Jastrząb zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym

 

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   196.817 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. obiektu małej elektrowni wodnej (MEW) zlokalizowanej na budowli przelewowo-upustowej zbiornika wodnego „Koszorów” w km 2+050 rzeki Kobyłki (na dz. ew. nr 402) oraz na wygaszenie pozwolenia wodnoprawnego nr RO-6223-13-5/05/06 z dnia 20.03.2006r. na korzystanie z wód rzeki Kobyłki na potrzeby przepływowej elektrowni wodnej.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   198.161 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie wód opadowych z terenu kopalni „Broniów V” do zbiornika odparowującego zlokalizowanego na działce o nr ew. 518, położonej w miejscowości Broniów, gmina Chlewiska, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawny.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   178.458 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci zabudowy odcinka rowu melioracyjnego R-6, rurociągiem wzdłuż działek nr ew. 518, 519 zlokalizowanych w miejscowości Orońsko, gmina Orońsko zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawny.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   174.742 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod projektowanym zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 56+594 (strona prawa - działka drogowa o nr ewid. 347), na teren działki o nr ewid. 255, zlokalizowanej w miejscowości Lipienice Dolne, gmina Jastrząb zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawny.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   194.007 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Ryszarda Wojtalę.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   191.196 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód w postaci wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi dla przebudowywanej drogi powiatowej nr 3338W relacji Smagów-Pawłów w miejscowości Cukrówka, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Dariusza Tkaczyka.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   186.589 KB

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w miejscowości Chronów Wieś, gm. Orońsko

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości w miejscowości Chronów Wieś, gm. Orońsko.

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod projektowanym zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 50+050 (strona lewa - działka drogowa o nr ewid. 511), na teren działki o nr ewid. 499/2, zlokalizowanej w miejscowości Lipienice Górne, gmina Jastrząb, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawny.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   182.896 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod projektowanym zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 46+210 (strona prawa - działka drogowa o nr ewid. 268/4), na teren działki o nr ewid. 241, zlokalizowanej w miejscowości Szydłowiec, gmina Szydłowiec, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawny.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   181.977 KB

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Budki, gm. Chlewiska

Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w miejscowości Budki, gm. Chlewiska.

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzanie ścieków wód opadowych i roztopowych do ziemi, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez Grafion Projekt – Maciej Chmielewski z siedzibą w Warszawie – kwiecień 2014.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   211.872 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią światłowodową rzeki Korzeniówki w km 5+000, w miejscowości Szydłowiec, gmina Szydłowiec, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Barbarę Paruszewską – luty 2014.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   166.470 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod projektowanym zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 49+585 (strona lewa - działka drogowa o nr ewid. 250/2), na teren działki o nr ewid. 137/2, zlokalizowanej w miejscowości Szydłówek, gmina Szydłowiec, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawny.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   181.591 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod projektowanym zjazdem z drogi krajowej Nr 7 w km 486+382 (strona lewa - działka drogowa o nr ewid. 1016), na teren działki o nr ewid. 203/1, zlokalizowanej w miejscowości Orońsko, gmina Orońsko, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawny.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   191.852 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią światłowodową rzeki Iłżanki w km 73+090, w miejscowości Mirów Stary, gmina Mirów, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Barbarę Paruszewską – luty 2014.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   178.046 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią światłowodową rzeki Zbijówki w km 2+580, w miejscowości Zbijów Mały, gmina Mirów, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Barbarę Paruszewską – luty 2014.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   159.831 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią światłowodową rzeki Kobyłki w km 5+600, w obrębie Szydłowiec, gmina Szydłowiec, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Barbarę Paruszewską – luty 2014.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   166.585 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią światłowodową rzeki Oronki w km 6+900, w miejscowości Orońsko, gmina Orońsko, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Barbarę Paruszewską – luty 2014.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   175.550 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią światłowodową rzeki Szabasówki w km 4+255, w obrębie Wysoka - Zastronie, gmina Szydłowiec, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Barbarę Paruszewską – luty 2014.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   177.974 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią światłowodową rzeki Oronki w km 5+220, w miejscowości Orońsko, gmina Orońsko, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Barbarę Paruszewską – luty 2014.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   175.380 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią światłowodową rzeki Wilczanki w km 7+065, w miejscowości Wilcza Wola, gmina Szydłowiec, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Barbarę Paruszewską – styczeń 2014.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   181.414 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią światłowodową rzeki Szabasówki w km 15+390, w miejscowości Wałsnów, gmina Orońsko, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez mgr inż. Barbarę Paruszewską – luty 201.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   171.692 KB

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia linii brzegu rzeki Korzeniówki na odcinku w km 6+860 ÷ 8+480m w m. Wola Korzeniowa, Gm. Szydłowiec.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   182.345 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża „Wysoka-Zagórski”, administracyjnie położonego na terenie wsi Wysoka, gm. Szydłowiec, pow. szydłowiecki, woj. mazowieckie, na działkach o numerach ewidencyjnych: 99/1, 99/2, 99/3 i 99/4, o powierzchni około 1,34 ha, z dniem 6 lutego 2014 r.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   142.118 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz wprowadzanie do ziemi oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw w Chlewiskach, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Ewę Sabat.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   183.587 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę urządzenia wodnego tj. wykonanie przepustu w rowie drogowym pod projektowanym zjazdem z drogi wojewódzkiej Nr 727 w km 53+177 (strona lewa - działka drogowa o nr ewid. 608), na teren działki o nr ewid. 368/2, zlokalizowanej w miejscowości Jastrząb, gmina Jastrząb, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   174.135 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rzeki Oronki dla potrzeb stawu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 611/1, położonej w miejscowości Orońsko, zgodnie z przedłożonym operatem wodnoprawnym, opracowanym przez mgr inż. Ewę Saba.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   201.261 KB

Ogłoszenie o rozpoczęciu procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do SRT 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

Ogłoszenie o rozpoczęciu procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Dokumentu Implementacyjnego do SRT 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.).

Załączniki
Ogłoszenie.pdf   809.856 KB

Zawiadomienie

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych zawierających w swoim składzie substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, zgodnie z operatem wodnoprawnym opracowanym przez Pracownię Ochrony Środowiska EKO-OPERAT Piotr Jan Głodo w Radomiu.

Załączniki
Zawiadomienie.pdf   196.012 KB