artykuł nr 1

Monitoring wizyjny

Załącznik nr 7
do Regulaminu pracy
Starostwa Powiatowego w Szydłowcu


Z A S A D Y
funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego
na terenie zewnętrznym wokół budynków Starostwa Powiatowego w Szydłowcu


§ 1

1. Określa się zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie zewnętrznym wokół budynków Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz obszaru przyległego do tego Urzędu (zwanego dalej „monitoringiem”), reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.
2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń wewnątrz budynków Urzędu.
3. Administratorem systemu monitoringu jest Starostwo Powiatowe w Szydłowcu.

§ 2

Celem instalacji monitoringu w Urzędzie jest:
1) zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
2) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników Urzędu,
3) ochrona mienia Starostwa Powiatowego w Szydłowcu,
4) zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Starostwo Powiatowe w Szydłowcu na szkodę.

§ 3

1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności: kamery, rejestratory, okablowanie i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowiska umożliwiające podgląd obrazu z kamer i rejestratory. Wykaz miejsc, w których znajdują się kamery monitoringu zawiera Załącznik nr 1.
2. Starostwo posiada monitoring zewnętrzny obejmujący teren wokół budynków Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, w tym teren parkingów zewnętrznych.
3. Monitoring podlega nadzorowi przez Sekretarza Powiatu.  
4. Obsługę informatyczną systemu sprawuje Informatyk, który, na podstawie upoważnienia Starosty Szydłowieckiego ma dostęp do:
a) bezpośredniego podglądu obrazów z kamer i rejestratorów,
b) urządzeń rejestrujących,
c) zapisów z kamer.
5. Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów z monitoringu terenu wokół budynków Starostwa Powiatowego w Szydłowcu, w tym teren parkingów zewnętrznych upoważnieni są:
a) Starosta Szydłowiecki,
b) Wicestarosta,
c) Sekretarz Powiatu,
d) inne osoby i podmioty określone w niniejszych Zasadach funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu.

§ 4

1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
3. Dane pochodzące z nagrań umożliwiające identyfikację osoby, zarejestrowane i przechowywane uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
4. Nagrania z monitoringu przechowywane są nie dłużej niż 3 miesiące, a następnie są automatycznie kasowane poprzez ich nadpisywanie podczas rejestracji bieżącego obrazu.
5. Spis miejsc, w których zainstalowane są elementy systemu monitoringu oraz miejsce ich zapisu stanowi Załączniki nr 1.
6. Wejście do pomieszczeń gdzie przechowywane są nagrania z monitoringu jest możliwe jedynie w obecności upoważnionego pracownika, który sprawuje obsługę informatyczną nad systemem.

§ 5

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery w miejscu parkingów zewnętrznych i przy wejściach do budynków Starostwa. Teren monitorowany został opisany w Załączniku nr 1.
2. Na tablicach ogłoszeń, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz na stronie internetowej Starostwa zamieszcza się następującą Klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia:

KLAUZULA INFORMACYJNA
(monitoring wizyjny)

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Szydłowcu (adres: pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, telefon kontaktowy: 48 617-70-00; e-mail: powiat@szydlowiecpowiat.pl ).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia Starostwa.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO, w zw. art. 4b Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 222 § 1 Kodeksu pracy.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
- do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
- prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
- prawo do ograniczenia przetwarzania;
- prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

§ 6

1. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom lub innym podmiotom uprawnionym
na podstawie przepisów prawa. Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Starostę Szydłowieckiego, a w przypadku jego nieobecności przez Wicestarostę lub Sekretarza Powiatu.
2. Nagrania z systemu monitoringu nie są udostępniane osobom fizycznym, gdyż mogłoby to prowadzić do naruszeń praw i wolności osób trzecich.
3. Osoba fizyczna lub organ zainteresowany zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Starosty Szydłowieckiego z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia. Wzór wniosku o zabezpieczenie nagrania z monitoringu stanowi Załącznik nr 2.
4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniana uprawnionym organom. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.
5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.
6. Udostępnianie nagrań z monitoringu jest ewidencjonowane w „Rejestrze udostępnionych nagrań z monitoringu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu”, prowadzonym przez osobę wskazaną w § 3 ust. 4, którego wzór stanowi załącznik nr 3.
7. Dane zapisane na nośniki nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

§ 7

Zasady funkcjonowania monitoringu dostępne są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.