artykuł nr 1

Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska.

Informacje o wydanych pozwoleniach i zezwoleniach z zakresu gospodarki odpadami,
o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowiska.