artykuł nr 1

Uchwała budżetowa na rok 2006

Uchwała Nr XXVII / 209 / 2005
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 29 grudnia 2005r.


w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2006 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5, 8 lit. d, pkt..9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001r Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 109, 110, 112 ust.2 pkt 2, 116, 118, 122, 124, 128 ust.2 ,134 ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jedn. z 2003, Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan budżetu powiatu na rok 2006, w tym:
- dochody w wysokości 17.536.146 zł
- wydatki w wysokości 17.741.070 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do uchwały.

- deficyt w wysokości 204.924 zł
- przychody w wysokości 367.000 zł
w tym:
- zaciągnięty kredyt długotermionowy w kwocie 367.000 zł.
- rozchody,: w wysokości 162.076 zł
w tym:
- spłata pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 112.076 zł
- spłata kredytu BPH S.A. w Radomiu w kwocie 50.000 zł

2. Prognozuje się kwotę długu powiatu na lata 2006 - 2010, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 2

Tworzy się:
1. Rezerwę w wysokości 80.000 zł
w tym:
- rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł
- rezerwę celową oświatową w wysokości 20.000 zł

§ 3

Ustala się:
1.Plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 2.996.242 zł
2. Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 29.200 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4

Ustala się:
1.Planowane kwoty i zakres dotacji udzielanych z budżetu powiatu w roku 2006.
w tym:
- dotacje podmiotowe w wysokości 50.000 zł,
- dotacje na zadania własne realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 158.455 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
- dotacje na dofinansowanie zadań zleconych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 13.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.
2. Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
3.Plan przychodów i wydatków Funduszy Celowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5

Ustala się:
1. Plan wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne oraz wieloletnie programy inwestycyjne jednostek budżetowych i funduszy celowych realizowanych w roku budżetowym 2006,
zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.
2. Plan zadań remontowych do realizacji w roku 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały..

§ 6

1. Środki finansowe otrzymane tytułem refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z Funduszu Pracy oraz z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą zaliczane na wznowienie poniesionych wydatków w roku budżetowym 2006.
2. Środki finansowe otrzymane tytułem refundacji poniesionych wydatków rzeczowych zaliczane będą na wznowienie wydatków budżetowych w roku budżetowym 2006.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1.Dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu.
3. Zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 500.000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu.
4. Do samodzielnego udzielania poręczeń i gwarancji w roku budżetowym 2006 do kwoty 500.000 zł.
5. Samodzielnego zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do kwoty 500.000 zł w zakresie wydatków bieżących, z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym z tytułu: dostaw energii elektrycznej i cieplnej, wody oraz ścieków, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, dostaw tablic i druków komunikacyjnych, zakupu środków do zwalczania śliskości na drogach powiatowych oraz z tytułu zakupu usług w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych.
6. Spłaty rozchodów określonych w § 1 niniejszej uchwały.
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2006.
2. Uchwała wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu

inż. Jan Gula