artykuł nr 1

Uchwała budżetowa na rok 2007

Uchwała Nr V / 28 / 2007
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 12 marca 2007r.


w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Szydłowieckiego na rok 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).

Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 20.115.935 zł. zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 19.845.935 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 zgodnie z załącznikiem nr 3 (3a – zadania inwestycyjne w 2007 roku).
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1.012.271 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu powiatu w wysokości 270.000 zł z przeznaczeniem na:
    1) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie – 122.590 zł,
    2) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie - 147.410 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 130.000 zł, rozchody w wysokości 400.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:
- ogólną w wysokości - 65.000 zł.
- celową oświatową w wysokości - 60.000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Plan dochodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 10.100 zł; wydatki – 10.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 7

Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 42.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
    1) przychody - 40.000 zł,
    2) wydatki - 40.000 zł,
    zgodnie z załącznikiem nr 10.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
    1) przychody - 183.000 zł,
    2) wydatki - 183.000 zł,
    zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 130.000 zł;
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów- w kwocie 130.000 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 130.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 3 i nr 4,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
3) dokonywania zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działów, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

1. Środki finansowe otrzymane tytułem refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą zaliczane na wznowienie poniesionych wydatków w roku budżetowym 2007.
2. Środki finansowe otrzymane tytułem refundacji poniesionych wydatków rzeczowych zaliczane będą na wznowienie wydatków budżetowych w roku budżetowym 2007.

§ 12

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu powiatu na koniec 2007 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu

mgr Marek Sokołowski