artykuł nr 1

Uchwała budżetowa na rok 2009

 

Uchwała Nr XXVI / 135 / 2008
Rady Powiatu w Szydłowcu
z dnia 29 grudnia 2008r.


w sprawie: uchwalenia budżetu Powiatu Szydłowieckiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.).
 

Rada Powiatu w Szydłowcu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 38.547.762 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2


1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 39.170.506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym na zadania inwestycyjne w wysokości 16.852.430 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 5
4. Wydatki na zadania remontowe w wysokości 535.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3


1. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 622.744 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
1) Emitowanych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie - 622.744 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 900.000 zł, rozchody w wysokości 277.256 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 4


W budżecie tworzy się rezerwy:
1) ogólną w wysokości - 110.000 zł
2) celową w wysokości - 270.000 zł
z przeznaczeniem na:
a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 70.000 zł
b) rezerwa celowa oświatowa w kwocie - 200.000 zł

§ 5

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 9.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody - 9.100 zł; wydatki - 9.100 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 7

1. Dotacje celowe na zadania własne powiatu realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 114.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
1) przychody - 38.000 zł,
2) wydatki - 43.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 13.
2. Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:
1) przychody - 255.000 zł,
2) wydatki - 255.000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 9

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 622.744 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 277.256 zł.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
2) zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne oraz na projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zaplanowanych na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich zaplanowanych do wysokości określonej w załączniku nr 4 i 5.
3) zaciągane zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2010 roku na łączną kwotę 500.000 zł,
4) dokonywania zmian w planie wydatków miedzy paragrafami i rozdziałami w ramach działów z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł,
7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.

§ 11

1. Środki finansowe otrzymane tytułem refundacji wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń z Funduszu Pracy oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będą zaliczane na wznowienie poniesionych wydatków w roku budżetowym 2009.
2. Środki finansowe otrzymane tytułem zwrotu poniesionych wydatków rzeczowych w danym roku budżetowym zaliczane będą na wznowienie wydatków budżetowych w tym roku budżetowym.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
 

Przewodniczący
Rady Powiatu w Szydłowcu

mgr Marek Sokołowski