artykuł nr 1

Uchwała Nr RIO-Ra.192.2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 16 maja 2012 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Szydłowieckiego o udzielenie Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu za rok 2011.