artykuł nr 1

Uchwała Nr Ra.295.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 7 września 2016 r.

w sprawie: opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Szydłowcu informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2016, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury i SPZOZ.

Załączniki:
Uchwała Nr Ra.295.2016641 KB