artykuł nr 1

GRANT dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta w Łaziskach

obrazek

Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach

otrzymał grant na realizację wsparcia Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”,
finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
w Ramach V Osi priorytetowej: Wsparcie dla obszaru zdrowia.

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

 

Wysokość przyznanego grantu wynosi: 44 914,15 zł  w tym:

ze środków UE(84,17%)  –  37 804,24 zł

ze środków budżetu państwa (15,83%) – 7 109,91 zł

Termin realizacji projektu: 01.05.2020r. - 31.12.2020r.

 

Środki otrzymane w ramach projektu przeznaczone są na wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy lub też które nigdy nie zrezygnowały z drugiego zatrudnienia, gdyż nie posiadały drugiego miejsca pracy oraz na dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej dla personelu.

artykuł nr 2

GRANT dla Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta w Łaziskach

obrazek

Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta” w Łaziskach

otrzymał GRANT na realizację wsparcia w walce z epidemią COVID-19
w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” nr: POWR.02.08.00-00-0100/20

finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,
w ramach II osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji PO WER,

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Wysokość powierzonego grantu: 128.366,20 zł w tym:

ze środków UE: 108.187,03 zł

ze środków budżetu państwa: 20.179,17 zł

Okres realizacji grantu: 01.09.2020-30.11.2020

 

W związku z otrzymanym grantem doposażono Dom Pomocy Społecznej
„Dom Kombatanta” w Łaziskach.

Zakupiono m.in.: mobilną stację do dezynfekcji rąk, dwa oczyszczacze IDEAL AP 45
z wkładami IDEAL, oczyszczacz powietrza OPUS AERO PRIME X-auto z wkładem OPUS.

Projekt pn. „Wsparcie dla Mazowsza” współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

artykuł nr 3

Informacja o wolnych miejscach

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach 15A, 26-505 Orońsko informuje, iż aktualnie dysponuje trzema wolnymi miejscami.

Nasz Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i w podeszłym wieku, w pełni dostosowany do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających w zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb.

Dzięki zastosowaniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa dotychczas nie stwierdzono zachorowania
z powodu wirusa SARS-CoV-2. Osoby oczekujące na przyjęcie będą poddawane bezpłatnym testom przesiewowym w kierunku wirusa SARS-CoV-1.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani skierowaniem osób chętnych do naszego Domu prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem socjalnym pod numerem telefony 48/618-44-37 wew. 109 w godzinach 7:00-15:00.

 

artykuł nr 4

Oczyszczacz dla Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach

Powiat Szydłowiecki otrzymał pomoc rzeczową ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2020 w postaci nieodpłatnego przekazania urządzenia do oczyszczania powietrza AERTE AIR 2.0 Electronica ITEL S.A. oraz trzech kartridży. Urządzenie zostało przekazane do Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Łaziskach.

Celem nieodpłatnego przekazania urządzenia do oczyszczania powietrza jest wsparcie Domów Pomocy Społecznej, w których przebywają głównie osoby z grupy największego ryzyka zarażenia koronawirusem (SARS-CoV-2), osoby starsze i przewlekle chore. Zakup urządzenia sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

obrazek
artykuł nr 5

Procedury: odwiedzin mieszkańców, zabierania mieszkańców poza teren DPS "DK", przyjęcia mieszkańca do DPS

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego NR WPS.9421.76.2020 z dnia 05.06.2020
od 9 czerwca 2020 roku zostały podjęte działania w kierunku umożliwienia mieszkańcom
Domu Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" w Łaziskach
bezpośredniego kontaktu z rodzinami, opiekunami.